Přímá podpora pro OSVČ a jak ji čerpat

Ministerstvo financí a Finanční správa České republiky v těchto dnech intenzivně jednají o programu přímé podpory pro OSVČ ekonomicky zasažené pandemií koronaviru. Kompenzační bonus se vztahuje na období od 12. března do 30. dubna 2020 a jeho cílem je, aby žadatelé získali finanční prostředky již v průběhu měsíce dubna. Vláda ČR schválila pokračování vyplácení bonusu i v měsíci květnu, a to ve výši 500,- Kč na den. Kompenzační bonus se bude vyplácet za ty kalendářní dny, za které žadatel neobdržel podporu v nezaměstnanosti. Aktuálně se hovoří o částce ve výši 25 000 Kč jednorázově (tj. 500 Kč na den), kterou budou vyplácet Finanční úřady a bude na ni mít nárok OSVČ, která o ni požádá a čestně prohlásí splnění několika základních požadavků:

  • Jedná se o osobu samostatně výdělečně činnou podle zákona upravujícího důchodové pojištění (typicky živnostník, samostatný zemědělec, autor nebo umělec, znalec, tlumočník, veterinář, lékař, poskytovatel zdravotní péče, architekt, daňový poradce apod.).
  • Vykonávaná činnost je činností hlavní.
  • Vykonávaná činnost může být i činností vedlejší, pokud OSVČ současně nevykonává zaměstnání.
  • OSVČ byla aktivní ke dni 12. března 2020. Případně může jít také o OSVČ, jejíž činnost byla přerušena kdykoliv po 31. srpnu 2019 (sezónní podnikání).
  • OSVČ prohlásí, že nemohla tuto činnost zcela nebo z části vykonávat nad míru obvyklou, a to v důsledku ohrožení zdraví souvisejícím s výskytem koronaviru nebo krizových opatření vlády.
  • Splnění těchto skutečností doloží žadatel čestným prohlášením.

Pro podání žádosti slouží interaktivní formulář

Žádost bude třeba doplnit čestným prohlášením, že splňujete všechny výše uvedené podmínky pro čerpání bonusu (zde Ministerstvo Financí apeluje na poctivost žadatelů) a dále uvedete číslo bankovního účtu pro výplatu.

Nejjednodušší možností podání je odeslání žádosti e-mailem na zveřejněnou e-mailovou adresu finančního úřadu místně příslušného ke správě vaší daně z příjmů. Postup je následující:

  • Vyplněnou žádost v souboru PDF vytiskněte.
  • Podepište ji,
  • Naskenujte ji nebo vyfoťte mobilním telefonem tak, aby byl text čitelný. Velikost souboru je omezena na 4 MB.
  • Sken/fotografii odešlete jako přílohu na e-mail uvedený přímo na žádosti. Do předmětu e-mailu napište Žádost o kompenzační bonus pro OSVČ.

Pokud preferujete plně elektronickou možnost podání, tedy nechcete tisknout formulář, můžete vyplněnou žádost v souboru PDF vložit do své datové schránky a odeslat do datové schránky finančního úřadu místně příslušného ke správě vaší daně z příjmů. 

Další možností je vyplněnou žádost odeslat poštou na místně příslušný finanční úřad nebo jej navštívit osobně a vyplněnou žádost tam odevzdat na podatelně v úředních hodinách: pondělí a středa 8–11 hodin, nebo vhodit do sběrného boxu. Na finančních úřadech budou připraveny sběrné boxy v pracovních dnech od 8 do 17 hodin.

Žádost je třeba podat nejpozději do 30. června 2020, jinak nárok na bonus zaniká. Finanční správa prosí všechny žadatele o trpělivost s ohledem na možné obdržení stovek tisíc žádostí.

Komentáře

Odeslat