Všeobecné obchodní
podmínky

Obsah

Zboží a Služby

PLATNÉ A ÚČINNÉ OD 20.10.2021

1.1. Balíček je balíček obsahující zejména Licenci, Nájem Platebního terminálu, případně další Produkty. Specifikace jednotlivých Balíčků je uvedena na webových stránkách Společnosti.

1.2. Licence je právo k užívání Softwarového produktu poskytované Společností Zákazníkovi.

1.3. Nájem je nájem jednoho či více Platebních terminálů Zákazníkem.

1.4. Občanský zákoník je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

1.5. Platební terminál je terminál s obchodním označením Dotypay specifikovaný v předávacím protokolu podepsaném Zákazníkem sloužící k elektronickému přijímání a zpracování kartových transakcí realizovaných prostřednictvím platebních karet mezinárodních kartových společností VISA, Mastercard a dalších (zejména stravenkových) platebních karet.

1.6. Služby jsou jakékoliv služby poskytované Společností Zákazníkovi, zejména instalace a základní nastavení Produktu (tzv. customizace). Služby jsou poskytovány za cenu ve výši dle aktuálně platného ceníku zveřejněného na webových stránkách Společnosti.

1.7. Smlouva je jakákoli smlouva uzavřená mezi Společností a Zákazníkem upravující práva a povinnosti Smluvních stran vzniklá v souvislosti s dodávkou a používáním Produktů Zákazníkem.

1.8. Smluvní vztah je právní vztah mezi Společností a Zákazníkem založený na základě Smlouvy.

1.9. Smluvními stranami jsou Společnost na straně jedné a Zákazník na straně druhé. Obě Smluvní strany pro vyloučení pochybností prohlašují, že Smlouvy uzavírají v souvislosti se svým podnikáním.

1.10. Softwarový produkt je soubor softwarového vybavení dle typu Licence Zákazníka zahrnující software Společnosti – pokladní systém a případně také platební aplikaci a další software Platebního terminálu a dále také všechny dosavadní aktualizace a doplňky, které byly Společností Zákazníkovi poskytnuty k původnímu Softwarovému produktu. Softwarový produkt není předmětem koupě, poskytováno je pouze právo k jeho užívání – Licence.

1.11. Zboží je jakékoliv zboží dodané na základě uzavřené kupní smlouvy Společností Zákazníkovi. Jedná se zejména o hardware (např. tablet, tiskárna, Platební terminál), jeho doplňky či příslušenství (např. USB čtečka čárových kódů).

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Níže uvedené Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) se ve smyslu § 1751 Občanského zákoníku stávají nedílnou součástí (objednávky) smlouvy uzavřené mezi Společností a Zákazníkem (dále jen „Smlouva“) a upravují práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti se Smlouvou nebo při používání Produktů. Svým návrhem na uzavření Smlouvy, resp. přijetím nabídky Společnosti na uzavření Smlouvy, vyjadřuje Zákazník souhlas s veškerými ustanoveními těchto VOP. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto VOP.

1.2. Nadpisy uvedené v těchto VOP slouží pouze k usnadnění orientace. Pokud ustanovení těchto VOP jakkoli odkazují na jednotné číslo, zahrnují tyto odkazy i odkazy na číslo množné a naopak. Pojmy používané ve VOP se významově shodují s totožnými pojmy ve Smlouvě. Pojem „Produkt“ je souhrnným pojmem pro Zboží, Služby a Softwarové produkty.

2. SOFTWAROVÉ PRODUKTY

2.1. Smluvní strany sjednaly, že smlouva týkající se Softwarových produktů („dále jen „Licenční smlouva“) je uzavřena až vokamžiku, kdy Zákazník po zahájení instalačního procesu zadá svůj unikátní licenční kód a odsouhlasí zde zobrazené všeobecné obchodní podmínky Společnosti vztahující se k Softwarovému produktu a Platebnímu terminálu. Svšeobecnými obchodními podmínkami vztahujícími se k Softwarovému produktu a Platebnímu terminálu se Zákazník může s předstihem seznámit na webových stránkách Společnosti. Bez odsouhlasení předmětných všeobecných obchodních podmínek není Zákazníkovi umožněna instalace Licence a Smlouva v části týkající se Softwarového produktu a Nájmu Platebního terminálu není uzavřena. Společnost v takovém případě do 15 pracovních dnů od doručení výzvy či oznámení Zákazníka Společnosti o tom, že s všeobecnými obchodními podmínkami k Softwarovému produktu a Platebnímu terminálu nesouhlasí, vrátí Zákazníkovi cenu za Licenci, pokud byla tato již Zákazníkem zaplacena, a to ve výši, která byla Zákazníkem za předmětnou Licenci již uhrazena. Smluvní strany sjednaly, že Zákazník nemá právo na úhradu jakéhokoliv úroku z prodlení, který by mohl vzniknout v případě prodlení Společnosti s vrácením již uhrazené ceny za Licenci, jestliže Zákazník nedoručil Společnosti předmětnou výzvu.

3. DODACÍ PODMÍNKY, PODMÍNKY POSKYTNUTÍ SLUŽBY

3.1. S výjimkou dodání Zboží „Dobírkou“, kdy je cena splatná při převzetí Zboží, je cena za Produkty (případně u některých typů Licence platba za první měsíc Licence) splatná nejpozději do 10 dnů od uzavření Smlouvy.

3.2. Zákazník je při převzetí Zboží doručovaného prostřednictvím přepravní služby povinen zkontrolovat neporušenost obalů a v případě jakýchkoliv závad tyto závady neprodleně oznámit dopravci. Vpřípadě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky, není Zákazník povinen zásilku od přepravce převzít.

3.3. Podpisem dodacího lístku Zákazník stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky tudíž nebude brát zřetel.

3.4. V případě, že je z důvodu na straně Zákazníka nutno doručovat Zboží opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Zákazník povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním Zboží, respektive náklady spojené s jiným způsobem doručení.

3.5. Zákazník obdrží licenční kód k Licenci současně s dodávkou Zboží v samostatné obálce nebo na e-mailovou adresu do 3 dnů po zaplacení ceny za Licenci.

3.6. V případě, že z důvodů spočívajících na straně Zákazníka, nebude možné poskytnout Zákazníkovi objednanou Službu v termínu dohodnutém Smluvními stranami a Zákazník na tuto skutečnost neupozorní Společnost nejméně 24 hodin před takto sjednaným termínem a nedomluví si náhradní termín poskytnutí Služby, vzniká Společnosti právo účtovat Zákazníkovi storno poplatek až do výše ceny předmětné Služby.

4. PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA

4.1. Zákazník je oprávněn Zboží využívat výhradně pro svoji potřebu a pouze k takovým účelům, k nimž je určeno.

4.2. Zákazník obdrží spolu se Zbožím návod na užívání (instalaci) konkrétního Zboží. Zástupce Společnosti pro Zákazníka vpřípadě jeho zájmu přímo vsídle či provozovně Zákazníka provede instalaci a základní nastavení Produktu (customizaci) za cenu objednané Služby a/nebo za úplatu ve výši dle aktuálně platného ceníku Společnosti zveřejněného na webových stránkách Společnosti.

4.3. Zákazník je povinen oznámit Společnosti bez zbytečného odkladu následující skutečnosti:

a) jakoukoli změnu svých údajů, tzn. ve svém názvu/obchodní firmě/jménu, sídle/místu podnikání, popř. v jiných údajích poskytnutých Společnosti v souvislosti se Smlouvou nebo jakoukoli její změnou anebo při provádění jakékoli Služby poskytované Společností;

b) změnu kontaktní osoby nebo změnu nebo zánik zástupce nebo jakéhokoli zmocnění, které udělil a které může být uplatněno při jednání se Společností; tato povinnost se týká rovněž případného oprávnění zastupovat Zákazníka, které dosud nebylo zapsáno do obchodního či jiného veřejného rejstříku, případně obdobného zahraničního rejstříku;

c) jakékoli další skutečnosti a/nebo změny, o nichž lze důvodně předpokládat, že mohou mít podstatný vliv na poskytování Produktů Společností, nebo jakékoli změny nebo události, o nichž lze mít důvodně za to, že by mohly nepříznivě ovlivnit schopnost Zákazníka plnit jeho povinnosti vůči Společnosti (např. podání návrhu na zahájení insolvenčního či vykonávacího řízení vůči Zákazníkovi atd.).

4.4. Zákazník není oprávněn užívat logo, název, obchodní firmu, či jiné údaje Společnosti na jakýchkoliv svých propagačních či jiných materiálech bez předchozího písemného souhlasu Společnosti.

5. KOMUNIKACE SE ZÁKAZNÍKEM, DORUČOVÁNÍ

5.1. Zákazník uděluje Společnosti výslovný souhlas k tomu, aby jej v případě potřeby kontaktovala telefonicky na telefonním čísle, které Zákazník uvedl, a to v době od 8:00 do 20:00 hod.

5.2. Zákazník uzavřením Smlouvy výslovně souhlasí stím, že je Společnost oprávněna pořizovat a uchovávat nahrávky a telefonické hovory, případně jakoukoliv jinou komunikaci mezi Smluvními stranami vzniklou v souvislosti s poskytováním či užíváním Produktů prostřednictvím libovolného technického prostředku a tento záznam uchovávat, a to po dobu trvání Smlouvy a dále 5 let po jejím ukončení. Zákazník souhlasí s tím, aby Společnost prováděla záznamy komunikace mezi Smluvními stranami bez dalšího předchozího upozornění. Společnost se zavazuje k ochraně zaznamenaných dat před jejich zneužitím.

5.3. Společnost je oprávněna zasílat Zákazníkovi zprávy či informace, které se týkají Smlouvy, VOP a veškerých záležitostí souvisejících přímo či nepřímo s Produkty Společnosti. Společnost je oprávněna Zákazníkovi tyto zprávy či informace zasílat na jeho zákaznický účet dostupný na webovém rozhraní Společnosti, e-mailem nebo jinými technickými prostředky.

5.4. Zákazník doručuje zprávy a oznámení Společnosti prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem na adresy Společnosti, které jsou pro tento účel uvedeny na webových stránkách Společnosti.

5.5. Zprávy nebo oznámení jsou doručena v okamžiku, kdy se ocitnou ve sféře dispozice adresáta. Pokud je zpráva či oznámení doručováno na účet Zákazníka dostupný na webovém rozhraní Společnosti, platí, že bylo doručeno v okamžiku jeho vložení na účet Zákazníka dostupný na webovém rozhraní Společnosti. Jestliže Společnost doručovala Zákazníkovi zprávu či oznámení na e-mail Zákazníka, považuje se tato e- mailová zpráva za doručenou v okamžiku, kdy je řádně odeslána z e-mailové adresy Společnosti. Skutečnost, že e-mailová zpráva zaslaná Zákazníkovi Společností byla doručena např. do nevyžádané pošty Zákazníka (spam) a Zákazník se s ní z tohoto důvodu neseznámil, nejde k tíži Společnosti.

5.6. Zákazník je srozuměn se skutečností, že komunikace mezi Společností a Zákazníkem není šifrována ani jinak zabezpečena proti přístupu třetích osob, nestanoví-li Smlouva nebo tyto VOP něco jiného. Společnost v této souvislosti nenese odpovědnost za jakoukoliv újmu vzniklou vdůsledku neoprávněného přístupu třetí osoby k elektronické komunikaci mezi Společností a Zákazníkem.

6. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

6.1. Společnost poskytuje na Zboží záruku v délce 12 měsíců, která počíná běžet dnem převzetí Zboží Zákazníkem. Záruka se vztahuje na vady materiálu a výrobní nedostatky Zboží zjištěné Zákazníkem v záruční době. Strany pro vyloučení pochybností prohlašují, že se na Smlouvu neuplatní ustanovení § 1921, § 1922 a § 2112, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „Občanský zákoník“).

6.2. Záruka je Zákazníkovi poskytnuta pouze za předpokladu, že je Zboží používáno v souladu s návodem k obsluze a že není používáno neodborným či nepřiměřeným způsobem. Nárok na záruku Zákazníkovi nevznikne v případě, že Zákazník řádně neplní své závazky vůči Společnosti.

6.3. Záruka se nevztahuje na poškození, která vznikla:

a) neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o Zboží;

b) opotřebením způsobeným běžným užíváním Zboží nebo mechanickým
poškozením Zboží;

c) elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje) s
výjimkou běžných odchylek;

d) pokud bylo Zboží nebo jeho část poškozeno počítačovým virem;

e) použitím nelegálního software nebo software, u něhož není Zákazník schopen
doložit jeho legální původ;

f) použitím neautorizovaného spotřebního materiálu;

g) nadměrným zatěžováním nebo používáním Zboží v podmínkách, které
neodpovídají svojí vlhkostí, teplotou, prašností, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, v němž je Zboží běžně využíváno či jiným používáním Zboží v rozporu s podmínkami uvedenými v návodu;

h) provedením nekvalifikovaného zásahu, změnou parametrů Zboží Zákazníkem či v důsledku opravy Zboží Zákazníkem;

i) působením vyšší moci;

j) nebo na poškození, na která byl Zákazník při koupi Zboží upozorněn.

7. REKLAMACE

7.1. Bližší podmínky reklamace mohou být stanoveny vreklamačním řádu Společnosti dostupném na webových stránkách Společnosti.

7.2. Reklamaci Zboží je možné uplatnit písemně na adresu Společnosti uvedenou za tímto účelem na webových stránkách Společnosti.

7.3. Reklamace musí obsahovat tyto náležitosti: (a) identifikační údaje Zákazníka, včetně uvedení kontaktu na kontaktní osobu Zákazníka; (b) specifikaci Zboží a detailní popis reklamované vady či jejich projevů; (c) doklad o zakoupení Zboží; (d) Zboží včetně veškerých jeho doplňků a příslušenství.

7.4. Pokud je pro některé Zboží Společností specifikován zvláštní seznam oprávněných záručních středisek, uplatní Zákazník právo na záruční opravu u těchto odborných servisů.

7.5. Zákazník je povinen poskytnout Společnosti veškerou součinnost potřebnou k odstranění vad Zboží.

7.6. Zákazník je povinen Společnosti zaslat Zboží na vlastní náklady a odpovědnost. Společnost není povinna přijmout k reklamaci Zboží, které není vhodně zabaleno a předáno s požadovanými součástmi a příslušenstvím a není vybaveno průvodní dokumentací.

7.7. Řádně uplatněná reklamace bude vyřízena v souladu s těmito VOP a Občanským zákoníkem.

7.8. Při převzetí Zboží k reklamaci vystaví Společnost Zákazníkovi potvrzení o tom, kdy právo na reklamaci uplatnil.

7.9. Strany sjednaly, že pokud bude Zboží vadné, nemůže Zákazník odstoupit od smlouvy nebo požadovat slevu z ceny, pokud je Společnost připravena: (a) takovou vadu
odstranit či Zboží vyměnit za bezvadné, (b) bez zbytečného odkladu začne vyvíjet činnost směřující k odstranění vady či výměně Zboží za bezvadné a v rozumném čase takto učiní.

7.10. O způsobu vyřízení reklamace vyrozumí Společnost Zákazníka na zákaznický účet Zákazníka dostupný na webovém rozhraní Společnosti, e-mailem nebo písemně. Jestliže Společnost uznala vadu Zboží a rozhodne se toto Zboží vyměnit za nový kus stejného typu Zboží, předá po vyřízení reklamace nové Zboží Zákazníkovi včetně písemného potvrzení s uvedením způsobu vyřízení reklamace a doby jejího trvání. V případě, že se Společnost rozhodne Zboží opravit, předá Zákazníkovi opravené Zboží včetně písemného potvrzení o opravě Zboží a době jejího trvání. Pokud bylo Zboží zasláno k reklamaci přepravní službou, bude po vyřízení reklamace touto cestou zasláno zpět na adresu Zákazníka.

7.11. V případě, že nebude Zboží v návaznosti na skončení reklamačního řízení převzato zpět Zákazníkem ani ve lhůtě 30 dnů od řádného ukončení reklamačního řízení, uděluje Zákazník Společnosti výslovný souhlas s tím, aby bylo takovéto Zboží do 30 dnů od uplynutí lhůty pro převzetí Zboží ekologicky zlikvidováno na náklady Společnosti.

8. NÁHRADA ÚJMY

8.1. Společnost nenese odpovědnost za újmu, která vznikla v důsledku porušení povinností Zákazníka vyplývajících ze Smlouvy nebo těchto VOP, nebo jestliže Zákazník svým zaviněným jednáním přispěl ke vzniku újmy.

8.2. Společnost nenese odpovědnost za újmu vzniklou vdůsledku okolnosti vylučující odpovědnost dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku. Za okolnost vylučující odpovědnost Společnosti je mezi stranami považována i vada prostředku komunikace na dálku (např. internetové spojení) používaného Zákazníkem či Společností a/nebo selhání kteréhokoliv technického prostředku, které Společnost nezavinila.

8.3. Společnost nenese odpovědnost za ušlý zisk Zákazníka.

8.4. Společnost neodpovídá za újmu, která nevznikne v bezprostřední souvislosti s porušením právní povinnosti Společnosti.

8.5. Společnost nese odpovědnost za újmu maximálně do výše ceny za Zboží bez DPH, kterou Zákazník za jeho pořízení Společnosti uhradil.

8.6. Společnost nenese odpovědnost za opožděné dodání Produktu nebo jeho neposkytnutí z důvodů, které jsou objektivně mimo její kontrolu.

8.7. Společnost nenese odpovědnost za funkčnost jakéhokoliv softwaru, jehož původcem není Společnost, či jeho užívání na Produktu není Společností schváleno.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1. Pro případ, že kterékoli ustanovení těchto VOP je nebo se stane neplatným, nevymahatelným či zdánlivým, nebude mít tato neplatnost, nevymahatelnost či zdánlivost za následek neplatnost, nevymahatelnost či zdánlivost zbývajících ustanovení VOP .

9.2. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich vydání.

9.3. Veškeré informace týkající se Produktů, VOP či ceníku budou zpřístupněny Zákazníkům na kontaktních místech Společnosti nebo jejích partnerů (aktuální seznam kontaktních míst je vždy uveden na webových stránkách Společnosti), na webových stránkách Společnosti nebo jiným vhodným způsobem.

9.4. Smluvní strany se dohodly, že VOP mohou být Společností jednostranně měněny či doplňovány, a to zejména z důvodu změn právních předpisů, technologických změn ovlivňujících např. komunikaci se Zákazníky a/nebo způsob uzavírání, změn a ukončení Smlouvy, ale také z důvodu rozšíření nebo změn Produktů poskytovaných Společností. Společnost je dále oprávněna jednostranně změnit VOP tehdy, pokud se změní podmínky na trhu či obchodní podmínky obchodních partnerů, se kterými Společnost spolupracuje (např. změna dodacích podmínek přepravních společností atd.) a jejichž služeb užívá Společnost při poskytování plnění Zákazníkům.

9.5. Zákazník bude o změně a/nebo doplnění VOP informován na webových stránkách www.dotykacka.cz, prostřednictvím zákaznického účtu Zákazníka dostupného na webovém rozhraní Společnosti a/nebo e-mailem, jestliže svůj e-mail při uzavření Smlouvy uvedl, a to nejméně 7 dnů před účinností této změny či doplnění VOP. Touto změnou či doplněním nejsou dotčena práva a povinnosti stran vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP. Zákazník má právo změnu či doplnění VOP odmítnout a Smlouvu z tohoto důvodu písemně vypovědět, a to nejpozději do data nabytí účinnosti změněných a/nebo doplněných VOP. Nevyužije-li Zákazník tohoto práva do data nabytí účinnosti změněných a/nebo doplněných VOP , platí, že s obsahem změněných či doplněných VOP vyslovil souhlas.

9.6. Zákazník bere na vědomí a souhlasí, že změny VOP provedené ve prospěch Zákazníka, je Společnost oprávněna oznámit způsobem dle čl. 9.5 těchto VOP i ve lhůtě kratší než která je uvedena v předmětném článku a že změny, které nejsou v neprospěch Zákazníka, nezakládají právo k výpovědi Smlouvy dle čl. 9.5 těchto VOP.

9.7. Práva a povinnosti smluvních stran těmito VOP neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona, a to zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

9.8. Smluvní strany se dohodly, že veškerá komunikace mezi nimi probíhá v českém jazyce.

9.9. Smluvní strany v souladu s § 89a o.s.ř. sjednávají, že k projednání veškerých sporů, které vzniknou na základě, nebo v souvislosti se Smlouvou bude místně příslušný Obvodní soud pro Prahu 5, respektive Městský soud v Praze, jestliže je v první instanci věcně příslušným krajský soud, a tyto spory budou řešeny výhradně podle práva České republiky.

9.10. Zákazník uděluje Společnosti souhlas s ověřením jeho schopnosti plnit své závazky.

9.11. Zákazník uděluje Společnosti souhlas k zasílání informací týkajících se přímo či nepřímo Produktů či jejich poskytování, a to jak v písemné, tak v elektronické formě. Souhlas Zákazníka může být Zákazníkem odvolán, a to písemnou formou, přičemž odvolání musí být doručeno na adresu Společnosti, která je za tímto účelem uvedena na webových stránkách Společnosti.

9.12. Uzavřením smlouvy uděluje Zákazník výslovný souhlas s uvedením údajů o své osobě k referenčním účelům v referenčních materiálech a na referenčním listu Společnosti, který může být dále využit v propagačních materiálech. Údaji zveřejňovanými v referenčních materiálech a na referenčním listu se rozumí zejména obchodní firma, případně i obchodní značka či název, který Zákazník užívá pro účely podnikání, logo, IČO, předmět podnikání, místo podnikání, umístění provozoven či další veřejně dostupné údaje o Zákazníkovi a typ využívaných Produktů, přičemž všechny tyto údaje budou uvedeny v těchto materiálech Společnosti bezplatně. Souhlas je Zákazník oprávněn kdykoliv odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla Společnosti.

9.13. Smluvní strany pro práva a povinnosti vzniklá ze Smlouvy vylučují aplikaci ustanovení § 557 Občanského zákoníku.

9.14. Smluvní strany podle § 558 odst. 2 Občanského zákoníku vylučují, aby nad rámec výslovných ustanovení Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z praxe, která mezi nimi bude zavedena či z obecně zachovávaných obchodních zvyklostí, týkajících se předmětu Smlouvy.

9.15. Smluvní strany podle § 630 odst. 1 Občanského zákoníku ujednávají promlčecí lhůtu pro práva vzniklá ze Smlouvy ve prospěch Společnosti v délce deseti (10) let ode dne, kdy mohlo být právo uplatněno poprvé.

9.16. Zákazník prohlašuje, že v souladu s § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku na sebe přebírá nebezpečí změny okolností.

9.17. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2119 Občanského zákoníku.

9.18. Pro vyloučení případných pochybností smluvní strany prohlašují, že Smlouvu
uzavírají při svém podnikání jako podnikatelé, a že se tak na Smlouvu neuplatní ustanovení §1793 Občanského zákoníku, § 1796 Občanského zákoníku, § 1799 Občanského zákoníku a § 1800 Občanského zákoníku.

9.19. Smluvní strany se podle § 1895 Občanského zákoníku dohodly, že jakákoliv práva či povinnosti ze Smlouvy či Smlouva jako celek může být Společností převedena nebo postoupena na třetí osobu, s čímž Zákazník v souladu s § 1897 odst. 1 Občanského zákoníku vyslovuje předem svůj souhlas. Zákazník může jakákoliv svá práva či povinnosti ze Smlouvy či Smlouvu jako celek postoupit nebo převést na třetí stranu pouze s předchozím písemným souhlasem Společnosti.

9.20. Společnost je oprávněna jednostranně započíst veškeré své pohledávky vůči Zákazníkovi, a to včetně pohledávek nesplatných.

9.21. Pokud Společnost nevykoná jakékoliv své právo vyplývající ze Smlouvy nebo jej vykoná zčásti nebo se zpožděním, nebude to mít účinky vzdání se takového práva a jakýkoliv částečný výkon takového práva nebude překážkou pro jakýkoliv jeho jiný nebo další výkon nebo pro výkon jakéhokoli jiného práva, pokud příslušné právní předpisy nestanoví jinak.

Softwarový produkt a Platební terminál

PLATNÉ A ÚČINNÉ OD 15.2.2024

1. DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ

1.1. Balíček je balíček obsahující zejména Licenci, Nájem Platebního terminálu, případně další Produkty. Specifikace jednotlivých Balíčků je uvedena na webových stránkách Společnosti.

1.2. Ceník je přehled cen jednotlivých Produktů Společnosti a jejich kombinací a/nebo Balíčku. Aktuální verze Ceníku je vždy dostupná na webových stránkách www.dotykacka.cz, a v písemné podobě rovněž u Zástupců Společnosti. Veškeré ceny Produktů a/nebo Balíčku jsou uvedeny bez DPH, není-li výslovně stanoveno jinak. Ceník je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek – Softwarový produkt a Platební terminál.

1.3. GDPR je nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, známé jako General Data Protection Regulation, jakož i další relevantní právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů platné a účinné na území České republiky.

1.4. Licence je právo k užívání Softwarového produktu poskytované Společností Zákazníkovi.

1.5. Licenční smlouva je smlouva uzavřená mezi Společností a Zákazníkem, na základě níž je Zákazníkovi poskytnuta Licence. Licenční smlouva je uzavřena na základě objednávky, jejíž součástí jsou tyto všeobecné obchodní podmínky, a to mechanismem uvedeným v čl. 3 těchto všeobecných obchodních podmínek.

1.6. Nájem je nájem jednoho či více Platebních terminálů Zákazníkem.

1.7. Obrat je obrat Zákazníka dosažený prostřednictvím jednoho kusu Platebního terminálu.

1.8. Občanský zákoník je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

1.9. Platební terminál je terminál s obchodním označením Dotypay specifikovaný v předávacím protokolu podepsaném Zákazníkem sloužící k elektronickému přijímání a zpracování kartových transakcí realizovaných prostřednictvím platebních karet mezinárodních kartových společností VISA, Mastercard a dalších (zejména stravenkových) platebních karet.

1.10. Poskytovatel platebních služeb je poskytovatel platebních
služeb dle volby Společnosti, aktuálně společnost SKPAY, a.s., se sídlem Nám. SNP 35, 811 01 Bratislava, Slovensko, IČO: 46 552 723. Dohled nad SKPAY a.s. vykonává Národní banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava, Slovensko. SKPAY, a.s. je oprávněna poskytovat na území České republiky platební služby spojené s přijímáním platebních karet u obchodníků na přeshraniční bázi (bez založení pobočky), na základě oprávnění uděleného v členském státě, ve kterém má
sídlo, a na základě příslušného oznámení České národní bance. SKPAY, a.s. pověřila zabezpečením obchodních a podpůrných činností společnost Nexi Central Europe, a.s., se sídlem Röntgenova 1, Bratislava – mestská časť Petržalka 851 01, Slovenská republika, IČO: 31 372 074, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sa, Vložka č.: 7007/B; Společnost je oprávněna jednostranně dle své volby změnit Poskytovatele platebních služeb.

1.11. Produkt je souhrnný pojem pro Softwarový produkt, Zboží, Platební terminál a Služby Společnosti. Aktuální informace o jednotlivých Produktech nabízených Společností jsou uvedeny na webových stránkách www.dotykacka.cz V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se Produktů se může Zákazník rovněž obrátit na Zástupce Společnosti, na kontaktní místa Společnosti (seznam kontaktních míst je k dispozici na webových stránkách Společnosti) nebo na call centrum Společnosti.

1.12. Služby jsou jakékoliv služby poskytované Společností Zákazníkovi, zejména instalace a základní nastavení Produktu (tzv. customizace). Služby jsou poskytovány za cenu ve výši dle aktuálně platného Ceníku.

1.13. Smlouva je jakákoli smlouva uzavřená mezi Společností a Zákazníkem upravující práva a povinnosti Smluvních stran vzniklá v souvislosti s dodávkou a používáním Produktů Zákazníkem, tj. zejména Licenční smlouva, kupní smlouva, smlouva, na základě které je poskytován Balíček apod.

1.14. Smluvní vztah je právní vztah mezi Společností a Zákazníkem založený na základě Smlouvy.

1.15. Smluvními stranami jsou Společnost na straně jedné a Zákazník na straně druhé. Obě Smluvní strany pro vyloučení pochybností prohlašují, že Smlouvy uzavírají v souvislosti se svým podnikáním.

1.16. Softwarový produkt je soubor softwarového vybavení dle typu Licence Zákazníka zahrnující software Společnosti – pokladní systém a případně také platební aplikaci a další software Platebního terminálu a dále také všechny dosavadní aktualizace a doplňky, které byly Společností Zákazníkovi poskytnuty k původnímu Softwarovému produktu. Softwarový produkt není předmětem koupě, poskytováno je pouze právo k jeho užívání – Licence.

1.17. Společnost je obchodní korporace Dotykačka ČR s.r.o., IČO: 062 90 914, se sídlem Plzeňská 3217/16, 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. C 279594, nebo jakákoliv společnost, která se stala právním nástupcem společnosti Dotykačka ČR s.r.o. a/nebo na kterou byla postoupena Licenční smlouva či jakákoliv jiná Smlouva.

1.18. Transakční poplatek je poplatek z každé bezhotovostní transakce realizované prostřednictvím Platebního terminálu.

1.19. Účet společnosti je účet Společnosti, který byl zveřejněn na webových stránkách Společnosti nebo na příslušném daňovém dokladu vystaveném Společností.

1.20. Zákazník je jakákoliv obchodní korporace nebo podnikající fyzická osoba, která si zakoupila a/nebo užívá Produkt a/nebo Balíček Společnosti. Pro vyloučení pochybností se stanovuje, že každá osoba identifikující se vůči Společnosti pod svým IČO se považuje za podnikatele ve smyslu § 420 Občanského zákoníku. Zákazníkem se ve smyslu tohoto ustanovení stává i nabyvatel, na něhož byla Smlouva převedena původním Zákazníkem, nebo který vstoupil do práv a povinností Zákazníka jakožto právní nástupce, nebo na něhož Smlouva jako na právního nástupce přešla.

1.21. Zástupce je obchodní zástupce nebo zaměstnanec Společnosti, jehož prostřednictvím si může Zákazník objednat Produkt, respektive Balíček.

1.22. Zboží je jakékoliv zboží dodané na základě uzavřené kupní smlouvy Společností Zákazníkovi. Jedná se zejména o hardware (např. tablet, tiskárna, Platební terminál), jeho doplňky či příslušenství (např. USB čtečka čárových kódů).

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2.1. Níže uvedené Všeobecné obchodní podmínky Společnosti – Softwarový produkt a Platební terminál (dále také jen „VOP“) se ve smyslu § 1751 Občanského zákoníku stávají nedílnou součástí Licenční smlouvy, respektive Smlouvy a upravují práva a povinnosti Smluvních stran vzniklé v souvislosti s Licenční smlouvou a/nebo v souvislosti s využíváním Platebního terminálu v rámci Balíčku Zákazníkem.

2.2. Nadpisy uvedené v těchto VOP slouží pouze k usnadnění orientace. Pokud ustanovení těchto VOP jakkoli odkazují na jednotné číslo, zahrnují tyto odkazy i odkazy na číslo množné a naopak.

2.3. Uzavřením Licenční smlouvy, vyjadřuje Zákazník souhlas s veškerými ustanoveními těchto VOP. Odchylná ujednání v objednávce mají přednost před ustanoveními těchto VOP.

2.4. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany výslovně uvádějí, že:

a) tyto VOP týkající se Softwarového produktu a Platebního terminálu nevylučují platnost Všeobecných obchodních podmínek – Zboží a Služby, které jsou pro Zákazníka platné v případě, že si objednal rovněž Zboží a/nebo Služby;

b) tyto VOP dále nevylučují platnost Všeobecných obchodních podmínek Poskytovatele platebních služeb.

2.5. Smluvní strany pro vyloučení pochybností uvádějí, že v případě, že Společnost nabídne Zákazníkovi na určitou, časově omezenou dobu výhodnější podmínky pro využívání Produktů, než které jsou stanoveny těmito VOP a Zákazník splní veškeré podmínky stanovené pro získání této speciální akční nabídky, má speciální akční nabídka Společnosti přednost před dotčenými ustanoveními těchto VOP.

3. UZAVŘENÍ LICENČNÍ SMLOUVY, PLATEBNÍ A DODACÍ PODMÍNKY

3.1. Zákazník je oprávněn objednat Licenci a/nebo Balíček různými způsoby, a to:

a) písemnou objednávkou doručenou Společnosti nebo naskenovanou písemnou objednávkou doručenou na e-mailovou adresu Společnosti, která je za tímto účelem uvedena na webových stránkách Společnosti;

b) elektronickou objednávkou přes webové rozhraní Společnosti;

c) prostřednictvím telefonu za podmínky, že budou dohodnuty a uvedeny veškeré níže uvedené podstatné náležitosti a Zákazník a Společnost si je odsouhlasili.

3.2. Za podstatné náležitosti v objednávce Smluvní strany považují zejména tyto údaje:

a) identifikace Zákazníka – firma/obchodní jméno, IČO, DIČ, sídlo/místo podnikání, e-mail Zákazníka, jméno osoby zastupující Zákazníka, telefon;

b) název Licence, příp. varianta a časové období, na něž má být Licence poskytnuta a/nebo název Balíčku, případně varianta a časové období, na něž má být Balíček poskytnut;

c) cena a způsob platby za Licenci a/nebo Balíček.

3.3. Licenční smlouva je uzavřena až v okamžiku, kdy Zákazník po zahájení instalačního procesu zadá svůj unikátní licenční kód a odsouhlasí zde zobrazené všeobecné obchodní podmínky Společnosti vztahující se k Softwarovému produktu a Platebnímu terminálu. S všeobecnými obchodními podmínkami vztahujícímu se k Softwarovému produktu a Platebnímu terminálu se Zákazník může s předstihem seznámit na webových stránkách Společnosti. Bez odsouhlasení předmětných všeobecných obchodních podmínek není Zákazníkovi umožněna instalace Licence a Smlouva v části týkající se Softwarového produktu a Platebního terminálu není uzavřena.

3.4. Smlouva, na základě které je poskytován Balíček, je v části týkající se platebních služeb uzavřena až poté, co bude Zákazník schválen ze strany Poskytovatele platebních služeb. V případě, že Zákazník nebude ze strany Poskytovatele platebních služeb schválen, zaniká k okamžiku neschválení Zákazníka Poskytovatelem platebních služeb smlouva, na základě které je poskytován Balíček. Smluvní strany ujednaly, že v takovém případě bude mezi Smluvními stranami uzavřena pouze Licenční smlouva. Pokud byl Zákazníkovi již poskytnut Platební terminál, který měl být předmětem Nájmu, je Zákazník povinen Platební terminál neprodleně vrátit Společnosti, přičemž je vázán povinnostmi dle článků 4.3. a 4.4. těchto VOP.

3.5. Zákazník v souladu s § 26 odst. 3 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů souhlasí s tím, aby Společnost vyhotovila daňový doklad – fakturu elektronicky. Zákazník souhlasí rovněž s tím, aby mu faktury – daňové doklady byly po provedení úspěšné aktivace Licence zasílány pouze na jeho zákaznický účet dostupný na webovém rozhraní Společnosti.

3.6. Cena za Licenci a/nebo Balíček je v případě první platby splatná nejpozději do 10 dnů od vystavení faktury, není-li na faktuře uvedeno jiné datum splatnosti, a to:

a) kartou online přes platební bránu, nebo

b) bezhotovostně převodem na účet Společnosti, nebo

c) v hotovosti.

3.7. V případě další platby za Licenci a/nebo Balíček hradí Zákazník cenu za Licenci a/nebo Balíček bezhotovostně převodem na účet Společnosti nebo prostřednictvím automatických plateb kartou uloženou v platební bráně, a to vždy nejdéle do 10. dne prvního měsíce v období, za které jsou Licence a/nebo Balíček hrazeny, není-li na faktuře uvedeno pozdější datum splatnosti. V případě prodlení s úhradou ceny za Licenci a/nebo Balíček je Zákazník povinen uhradit rovněž zákonný úrok z prodlení dle příslušných právních předpisů.

3.8. Společnost je plátcem daně z přidané hodnoty. Společností bude k cenám účtována daň z přidané hodnoty v aktuální výši v okamžiku zdanitelného plnění v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Cena včetně DPH zahrnuje DPH ve výši platné ke dni akceptace objednávky.

3.9. Každá platba uhrazená Zákazníkem Společnosti, se započítává nejdříve na úhradu jakékoliv pohledávky Společnosti za Zákazníkem (bez ohledu na příčinu vzniku této pohledávky – tj. např. i náhrada škody, smluvní pokuta apod.), příslušenství a následně na úhradu ceny za Licenci a/nebo Balíček.

3.10. Zákazník obdrží unikátní licenční kód do 3 pracovních dnů od uhrazení ceny za Licenci a/nebo Balíček na dobu určitou způsobem dle čl. 6 těchto VOP.

4. BALÍČEK, NÁJEM, PLATEBNÍ TERMINÁL

4.1. V případě, že si Zákazník objednal Balíček, jehož součástí je Nájem, zavazuje se Společnost:

a) poskytnout Platební terminál Zákazníkovi ve stavu způsobilém k řádnému užívání a na vlastní náklady ho v tomto stavu udržovat po dobu, na kterou je sjednáno poskytování Balíčku, pokud bude Zákazník dodržovat své povinnosti dle Smlouvy včetně těchto VOP, zejména povinnosti uvedené v čl. 4.3. a 4.4 VOP;

b) poskytnout Zákazníkovi informace o správné obsluze Platebního terminálu nejpozději v okamžiku jeho předání.

4.2. Společnost je oprávněna Platební terminál v průběhu trvání Nájmu (doby, na kterou je sjednán Balíček) vyměnit za jiný typ Platebního terminálu, a to včetně příslušenství a programového vybavení.

4.3. V případě, že si Zákazník objednal Balíček, jehož součástí je Platební Terminál, zavazuje se Zákazník:

a) používat Platební terminál a jeho příslušenství pouze k
účelu akceptace platebních karet a dalším účelům schváleným předem Společností;

b) pokud je Platební terminál poskytován s datovou SIM, používat ji pouze pro přenos dat souvisejících s Produkty Společnosti a platební služby;

c) dodržovat pokyny k obsluze Platebního terminálu;

d) používat příslušenství dodané s Platebním terminálem pouze v Platebním terminálu;

e) na Platebním terminálu akceptovat pouze karty specifikované ve smlouvě s Poskytovatelem platebních služeb a karty, jejichž akceptace byla písemně sjednána se Společností;

f) používat v Platebním terminálu pouze software schválený
Společností v poslední aktuální verzi, nedekompilovat a nepořizovat kopie programového vybavení a ani jinak do Platebního terminálu nezasahovat;

g) strpět zablokování Platebního terminálu a/nebo příslušenství k Platebnímu terminálu na dobu nezbytně nutnou, zejména v případech podezření z protiprávního jednání, porušení této Smlouvy či na pokyn Poskytovatele platební služby poskytované prostřednictvím Platebního
terminálu, nebo z důvodu prodlení s úhradou pohledávky
vůči Společnosti anebo ukončení této Smlouvy;

h) na vlastní náklady zajistit spotřební materiál (tj. barvící a
papírové pásky) v potřebné kvalitě umožňující řádné a
bezvadné fungování Platebního terminálu;

i) v případě, kdy změní předmět své podnikatelské činnosti,
tuto činnost ukončí, změní či zruší obchodní místo, o tom
bez zbytečného odkladu informovat Společnost.

4.4. V případě, že si Zákazník objednal Balíček, jehož součástí je Nájem Platebního Terminálu, zavazuje se současně Zákazník:

a) provádět běžnou údržbu Platebního terminálu a chránit jej před poškozením, zničením nebo ztrátou a mít po celou dobu Nájmu Platební terminál ve svém držení, zejména ho nezastavit, nezapůjčit a nezatížit ho žádnými právy třetích osob;

b) umožnit Společnosti v průběhu pracovní doby Zákazníka zkontrolovat stav a umístění Platebního terminálu a skutečnost, zda je používán v souladu s touto Smlouvou a se smlouvou uzavřenou mezi Zákazníkem a Poskytovatelem platebních služeb;

c) v případě poruchy, poškození, ztráty nebo odcizení Platebního terminálu kontaktovat bez zbytečného odkladu Společnost;

d) v případě, že dojde k poškození, ztrátě, zničení, či jinému znehodnocení Platebního terminálu Zákazníkem a/nebo v případě, že Zákazník nevrátí Platební terminál Společnosti do 15 dnů ode dne, kdy uplynula doba, na kterou bylo sjednáno poskytnutí Balíčku zahrnující Nájem, vzniká Společnosti právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 8000,- Kč za každý takový kus Platebního terminálu a dále právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení s úhradou smluvní pokuty nebo její části. Pokuta je splatná do 15 dnů od doručení výzvy k úhradě Zákazníkovi. Společnost není povinna poskytnout Zákazníkovi nový Platební terminál dříve, než Zákazník uhradí shora uvedenou smluvní pokutu či jinou pohledávku vůči Společnosti v plné výši.

4.5. V případě, že Zákazník přeruší po uplynutí doby, na kterou byl sjednán Balíček, na dobu určitou užívání Balíčku a současně požádá Společnost, aby si mohl po dobu přerušení užívání Balíčku ponechat v Nájmu Platební terminál, je povinen Společnosti hradit měsíční nájemné dle aktuálně platného Ceníku.

5. OBRAT A VÝPOČET CENY ZA BALÍČEK

5.1. Smluvní strany ujednaly, že bude cena za Balíček závislá na výši Obratu Zákazníka. Zákazník je srozuměn se skutečností, že je cena za Balíček v Ceníku uvedena pro různé obratové hladiny a Zákazníkovi proto bude po kalkulaci Obratu za sledované období dle čl. 5.5. těchto VOP fakturována na následující kalendářní měsíc cena za Balíček podle příslušné obratové hladiny, ve které se nacházel v bezprostředně předcházejícím sledovaném období. V případě, že má Zákazník sjednané roční předplatné a v průběhu jakéhokoliv sledovaného období nedosáhne stanoveného Obratu, bude mu dofakturována za měsíc následující po příslušném sledovaném období částka ve výši rozdílu mezi 1/12 ceny za Balíček dle Ceníku stanovené pro příslušnou obratovou hladinu, ve které se Zákazník skutečně nacházel ve sledovaném období a 1/12 ceny za Balíček, kterou Zákazník uhradil za roční předplatné (dále jen „Rozdíl v ceně“) s tím, že Rozdíl v ceně může být Zákazníkovi fakturován buď bezprostředně po ukončení příslušného sledovaného období, nebo poté, co Rozdíl v ceně za jeden nebo více měsíců v průběhu příslušného ročního předplatného dosáhne v souhrnu částky nejméně ve výši 1 000 Kč nebo po ukončení daného ročního předplatného souhrnně za všechny dosud nevyfakturované Rozdíly v ceně, které Společnosti náleží za předmětné roční předplatné Zákazníka, a to vždy dle volby Společnosti.

5.2. V případě, že má Zákazník v rámci Balíčku sjednáno používání více Platebních terminálů k jedné Licenci, násobí se každá obratová hladina počtem sjednaných Platebních terminálů k příslušné Licenci a výsledná cena bude určena na základě srovnání tohoto násobku se součtem Obratů všech těchto Platebních terminálů.

5.3. V případě, kdy Zákazník využívá více Balíčků, odpovídá za správně přiřazení Platebních terminálů jednotlivým Balíčkům a každou případnou změnu je povinen oznámit bez zbytečného prodlení Společnosti.

5.4. Zákazník tímto uděluje Společnosti výslovný souhlas se zjišťováním Obratu Zákazníka za účelem stanovení ceny za Balíček.

5.5. Smluvní strany ujednávají, že první kalkulace ceny za Balíček dle Obratu bude probíhat po 3 (třech) kalendářních měsících od aktivace platebních služeb Zákazníkovi a dále bude kalkulace ceny za Balíček dle Obratu probíhat vždy po každém dalším kalendářním měsíci. Sledovaným obdobím pro kalkulaci ceny za Balíček dle Obratu jsou vždy tři předcházející kalendářní měsíce.

5.6. V případě, že dojde k prolongaci ročního předplatného na Balíček, bude cena za Balíček pro následující období zjištěna na základě Obratu Zákazníka dosaženého za poslední 3 kalendářní měsíce v bezprostředně předcházejícím ročním předplatném Zákazníka.

5.7. Smluvní strany pro vyloučení pochybností konstatují, že bude v průběhu prolongovaného období probíhat kalkulace ceny za Balíček dle Obratu obdobně dle čl. 5.1. – 5.6. těchto VOP.

6. ZMĚNA BALÍČKU

6.1. Zákazník je oprávněn požádat Společnost na další období o změnu Licence, která byla objednána v rámci Balíčku. Zákazník musí o změnu Licence požádat nejpozději 10 dnů před koncem stávajícího období, na které je Balíček sjednán. Zákazník je současně se změnou Licence povinen podepsat žádost o změnu smlouvy uzavřené s Poskytovatelem platebních služeb, jejíž obsahem bude změna Transakčních poplatků dle aktuálního Ceníku platného v okamžiku, ve kterém Zákazník požádal o změnu Licence.

6.2. V případě, že Zákazník požádal o změnu Licence, která byla objednána v rámci Balíčku, na nižší třídu Licence, je změna Licence účinná nejdříve v okamžiku, kdy bude schválena Poskytovatelem platebních služeb. V případě, že žádost nebude schválena do konce příslušného kalendářního měsíce, platí, že dojde ke změně Licence až ve chvíli, kdy bude žádost schválena Poskytovatelem platebních služeb.

7. PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA

7.1. Zákazník je oprávněn Licenci a/nebo Platební terminál využívat výhradně pro svoji potřebu a pouze k takovému účelu, k němuž jsou Licence a/nebo Platební terminál určeny.

7.2. Zákazník bere na vědomí, že je Softwarový produkt vlastnictvím Společnosti a je předmětem zákonné autorskoprávní ochrany.

7.3. Zákazníkům není dovoleno jakýmkoliv způsobem zasahovat do Softwarového produktu a/nebo Platebního terminálu, činit jakékoli jejich změny nesouvisející se Zákaznickým nastavením, vytvářet kopie, rozmnoženiny či napodobeniny Softwarového produktu a/nebo Platebního terminálu nebo jakýmkoli způsobem narušovat funkčnost Softwarového produktu a/nebo Platebního terminálu či provádět zpětné inženýrství. Zákazník dále není oprávněn Licenci a/nebo Platební terminál, který je předmětem Nájmu, pronajmout nebo převést bez předchozího písemného souhlasu Společnosti.

7.4. Zákazníkovi, který si od Společnosti zakoupil Licenci a/nebo Balíček obsahující Licenci, je poskytnuta Licence k Softwarovému produktu, která je nepřevoditelná, nevýhradní, platná na území České republiky a je poskytována pouze v rozsahu sloužícím k řádnému užívání Softwarového produktu Zákazníkem. Doba, na kterou jsou Licence a/nebo Balíček poskytovány, je stanovena v Licenční smlouvě, resp. smlouvě, na základě které si Zákazník od Společnosti objednal Balíček.

7.5. Zástupce Společnosti pro Zákazníka v případě jeho zájmu přímo v sídle či provozovně Zákazníka provede instalaci a základní nastavení Licence (customizaci) a/nebo instalaci Platebního terminálu za cenu objednané Služby a/nebo za úplatu ve výši dle aktuálně platného Ceníku.

7.6. Zákazník je povinen oznámit Společnosti bez zbytečného odkladu následující skutečnosti:

a) jakoukoli změnu svých údajů, tzn. ve svém názvu/obchodní firmě/jménu, sídle/místu podnikání, popř. v jiných údajích poskytnutých Společnosti v souvislosti s Licenční smlouvou, Platebním terminálem nebo jakoukoliv jejich změnou anebo při provádění jakékoli Služby poskytované Společností;

b) změnu kontaktní osoby nebo změnu nebo zánik zástupce nebo jakéhokoli zmocnění, které udělil a které může být uplatněno při jednání se Společností; tato povinnost se týká rovněž případného oprávnění zastupovat Zákazníka, které dosud nebylo zapsáno do obchodního či jiného veřejného rejstříku, případně obdobného zahraničního rejstříku;

c) jakékoli další skutečnosti a/nebo změny, o nichž lze důvodně předpokládat, že mohou mít podstatný vliv na poskytování Licence, Platebního terminálu nebo jakékoli změny nebo události, o nichž lze mít důvodně za to, že by mohly nepříznivě ovlivnit schopnost Zákazníka plnit jeho povinnosti vůči Společnosti (např. podání návrhu na zahájení insolvenčního či vykonávacího řízení vůči Zákazníkovi atd.).

7.7. Zákazník je bez zbytečného odkladu povinen se seznámit s obsahem každé zprávy, kterou mu Společnost doručí, a to včetně zpráv doručených Zákazníkovi na jeho zákaznický účet dostupný na webovém rozhraní Společnosti. Zákazník je za tímto účelem povinen svůj zákaznický účet pravidelně kontrolovat.

7.8. Zákazník není oprávněn Softwarový produkt a/nebo Platební terminál užívat takovým způsobem, který by mohl zničit, deaktivovat, přetížit, narušit, poškodit nebo jinak omezit či ohrozit Softwarový produkt a/nebo Platební terminál či datovou síť, s níž Zákazník při využívání Softwarového produktu a/nebo Platebního terminálu pracuje, nebo který by mohl znemožnit, omezit či ohrozit využívání Softwarového produktu a/nebo platebních služeb jinými Zákazníky.

7.9. Zákazník není oprávněn užívat logo, název, obchodní firmu, či jiné údaje Společnosti na jakýchkoliv svých propagačních nebo jiných materiálech bez předchozího písemného souhlasu Společnosti.

7.10. Zákazníkovi se doporučuje pravidelně zálohovat a archivovat data získaná prostřednictvím Softwarového produktu a/nebo Platebního terminálu a následně provést kontrolu vytvoření bezchybné zálohy dat.

7.11. Zákazník bere na vědomí, že mu případným nevyužíváním Licence a/nebo Platebního terminálu nevzniká právo na jakoukoliv kompenzaci, náhradu, slevu, či snížení ceny za Licenci a/nebo Balíček, či vrácení jakéhokoliv plnění ze strany Společnosti.

8. PRÁVA A POVINNOSTI SPOLEČNOSTI

8.1. Vzhledem k povaze Softwarového produktu a Balíčku si Společnost vyhrazuje právo:

a) změny Softwarového produktu a/nebo Balíčku nebo jakékoliv jeho části za účelem jejich zkvalitnění,

b) změny technických parametrů Softwarového produktu a/nebo Balíčku nebo jakékoliv jeho části, pokud to bude nutné pro jejich plnou funkčnost nebo za účelem jejich zkvalitnění.

8.2. Společnost je oprávněna přerušit nebo omezit provoz Softwarového produktu a/nebo Platebního terminálu na dobu nezbytně nutnou z důvodu údržby či opravy Softwarového produktu v případě narušení bezpečnosti a integrity Softwarového produktu, ochrany dat nebo při zjištění jejich ohrožení nebo zranitelnosti, nebo na základě rozhodnutí státního orgánu, v období krizového stavu nebo z důvodu jiného důležitého veřejného zájmu.

8.3. Společnost je oprávněna omezit nebo přerušit provoz Licence a/nebo Platebního terminálu i bez předchozího upozornění Zákazníka také v případě, že:

a) Zákazník neuhradí řádně a včas cenu za Licenci a/nebo Balíček, a/nebo jinou pohledávku vůči Společnosti;

b) Zákazník užívá Softwarový produkt a/nebo Platební terminál způsobem, který může negativně ovlivnit fungování Softwarového produktu a/nebo Platebního terminálu, jejich integritu či kvalitu ve vztahu k ostatním Zákazníkům;

c) existuje důvodné podezření, že Zákazník zneužívá poskytnutou Licenci a/nebo Platební terminál.

8.4. Jakmile důvod omezení nebo přerušení provozu Softwarového produktu (Licence) a/nebo Platebního terminálu dle čl. 2 těchto VOP a/nebo čl. 8.3 těchto VOP odpadl, Společnost fungování Softwarového produktu (Licence) a/nebo Platebního terminálu Zákazníkovi bez zbytečného odkladu obnoví. Po dobu omezení nebo přerušení fungování Softwarového produktu (Licence) a/nebo Platebního terminálu z důvodů dle čl. 8.2 těchto VOP a/nebo čl. 8.3 těchto VOP hradí Zákazník cenu za Licenci a/nebo Balíček  v plném rozsahu. Společnost může v případech, kdy byl provoz omezen či přerušen z důvodů dle čl. 8.3 těchto VOP požadovat po Zákazníkovi úhradu nákladů spojených s opětovným zprovozněním Licence a/nebo Platebního terminálu.

8.5. Společnost je oprávněna shromáždit, zpracovat a uložit informace o využívání a činnosti Softwarového produktu a/nebo Platebního terminálu.

9. OSOBNÍ, IDENTIFIKAČNÍ A PROVOZNÍ ÚDAJE ZÁKAZNÍKA

9.1. Za osobní údaje jsou považovány zejména jméno, příjmení, titul, datum narození, bydliště či jiná adresa uvedená Zákazníkem, telefonní číslo, e-mailová adresa, údaje získané marketingovými průzkumy, informace o bankovním spojení či platební morálce apod. Za identifikační údaje jsou považovány zejména obchodní firma, název, sídlo, místo podnikání, identifikační číslo, telefonní číslo, e-mailová adresa, údaje získané marketingovými průzkumy, informace o bankovním spojení či o platební morálce atd. Za provozní údaje jsou považovány veškeré údaje vyjma osobních a identifikačních údajů shromážděné či zpracovávané Společností při využívání Licence a/nebo Platebního terminálu Zákazníkem.

9.2. Společnost shromažďuje, zpracovává a chrání osobní údaje v souladu s GDPR. Bližší informace o nakládání s osobními údaji a jejich ochraně jsou k dispozici na https://dotykacka.cz/gdpr/

9.3. Osobní, identifikační a provozní údaje Zákazníka jsou shromažďovány a zpracovávány zejména pro tyto účely:

a) účel, pro který dal Zákazník výslovný souhlas,

b) zpracování, které je nezbytné pro plnění Licenční smlouvy a/nebo poskytování Balíčku včetně zprostředkování uzavření smlouvy s Poskytovatelem platebních služeb,

c) ochrana práv a oprávněných zájmů Společnosti, či třetí strany,

d) plnění povinností Společnosti, které jí stanoví zvláštní zákony;

e) zpracování, které je nezbytné pro splnění úkolů prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce osobních údajů;

9.4. Zákazník souhlasí s tím, že je Společnost oprávněna zpracovávat identifikační a provozní údaje Zákazníka, a tyto třídit do jednotlivých kategorií.

9.5. Jestliže není zvláštním zákonem nebo dokumentací Společnosti vztahující se ke zpracování a ochraně osobních údajů stanovena delší doba, jsou osobní, identifikační a provozní údaje Zákazníka zpracovávány a uchovávány po dobu trvání Licenční smlouvy a/nebo smlouvy, na základě které je Zákazníkovi poskytován Balíček a dále maximálně po dobu 10 let po ukončení Licenční smlouvy a/nebo poskytování Balíčku.

9.6. Osobní, identifikační a provozní údaje Zákazníka jsou shromažďovány a zpracovávány přímo Společností, Zástupci nebo jiným subjektem, s nímž za tímto účelem Společnost uzavřela smlouvu, a to v Evropské Unii (zejména v České republice), v elektronické podobě automatizovaným nebo manuálním způsobem nebo v tištěné podobě manuálním způsobem.

9.7. Zákazník prohlašuje, že:

a) byl řádně informován o  shromažďování, zpracovávání a uchovávání osobních, identifikačních a provozních údajů;

b) byl poučen o skutečnosti, že své osobní, identifikační a provozní údaje poskytnul a poskytuje Společnosti dobrovolně, a v případě, že poskytl Společnosti souhlas ke zpracování osobních údajů nad rámec údajů nezbytných pro plnění Licenční smlouvy a/nebo poskytování Balíčku, že souhlas se zpracováním osobních údajů může odvolat oznámením doručeným na adresu Společnosti, která je pro tento účel určena a zveřejněna na webových stránkách Společnosti;

c) jej tímto Společnost informuje o jeho právu na přístup ke svým osobním údajům, které Společnost o Zákazníkovi zpracovává, právu na jejich opravu nebo výmaz, právo na omezení zpracování svých osobních údajů, právo na přenositelnost svých osobních údajů, právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů, právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00.

10. DATA ULOŽENÁ ZAKAZNÍKEM

10.1. Společnost neprovádí kontrolu dat uložených či pořízených Zákazníkem prostřednictvím sítě internet do vyhrazeného prostoru (cloudu).

10.2. Z tohoto důvodu Zákazník přebírá veškerou odpovědnost za bezpečnost uložených či pořízených dat. Zákazník se zavazuje postupovat v souladu s právními předpisy, zejména v souladu s GDPR, a to včetně získání souhlasu od třetích stran, je-li to nutné.

10.3. V případě, že Zákazník má cloudovou službu aktivovanou, jsou veškeré shromážděné informace Společností uloženy a uchovány v zabezpečených systémech, k nimž mají přístup pouze oprávnění zaměstnanci Společnosti v případě nutnosti servisního zásahu apod. Systémy jsou pod neustálým dohledem pro zajištění důvěrnosti, integrity a bezpečnosti informací včetně bezpečnosti proti průniku zvenčí. Společnost dodržuje všechna bezpečnostní nařízení stanovená zákony a právními předpisy platnými v České republice.

10.4. Při využití cloudových služeb (např. synchronizace pokladen, záloha dat, práce s moduly cloud) jsou používány „cookies“. Termínem “cookie” se rozumí data, která jsou aktivní pouze během jedné pracovní relace uživatele a která jsou zasílána z webových stránek na počítač uživatele za účelem rychlejší identifikace. Zákazník může kdykoliv, změnou nastavení prohlížeče, zakázat přijímání cookies. Tato změna může mít za následek zpomalení či znemožnění přístupu k některým funkcím Softwarového produktu a/nebo Platebního terminálu.

11. KOMUNIKACE SE ZÁKAZNÍKEM, DORUČOVÁNÍ

11.1. Společnost je oprávněna zasílat Zákazníkovi zprávy či informace, které se týkajíLicenční smlouvy a/nebo Balíčku, těchto VOP a veškerých záležitostí souvisejících s Produkty Společnosti. Společnost je oprávněna Zákazníkovi tyto zprávy či informace zasílat na jeho zákaznický účet dostupný na webovém rozhraní Společnosti, e-mailem nebo jinými technickými prostředky.

11.2. Zákazník doručuje zprávy a oznámení Společnosti prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem na adresu Společnosti, která je pro tyto účely uvedena na webových stránkách Společnosti.

11.3. Zprávy nebo oznámení jsou doručena v okamžiku, kdy se ocitnou ve sféře dispozice adresáta. Pokud je zpráva či oznámení doručováno na zákaznický účet Zákazníka dostupný na webovém rozhraní Společnosti, platí, že bylo doručeno v okamžiku jeho vložení na zákaznický účet Zákazníka dostupný na webovém rozhraní Společnosti. Jestliže Společnost doručovala Zákazníkovi zprávu či oznámení na e-mail Zákazníka, považuje se tento za doručený v okamžiku, kdy je řádně odeslán z e-mailové adresy Společnosti. Skutečnost, že e-mail zaslaný Zákazníkovi Společností byl doručen např. do nevyžádané pošty Zákazníka (spam) a Zákazník se s ním z tohoto důvodu neseznámil, nejde k tíži Společnosti.

12. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

12.1. Společnost poskytuje záruku na bezvadnou funkcionalitu Softwarového produktu, přičemž Společnost odpovídá pouze za funkčnost aktuálních verzí Softwarového produktu, nikoli za vady starších verzí, a to po dobu trvání Licenční smlouvy a/nebo Balíčku, jestliže nedošlo k porušení povinností Zákazníkem.

12.2. Strany sjednaly, že pokud bude Softwarový produkt vadný, nemůže Zákazník odstoupit od Licenční smlouvy a/nebo smlouvy na poskytování Balíčku nebo požadovat slevu z ceny, pokud je vada odstranitelná a Společnost je připravena:

a) takovou vadu odstranit;

b) bez zbytečného odkladu začne vyvíjet činnost směřující k odstranění vady Softwarového produktu; a

c) v přiměřeném čase vadu odstraní.

12.3. Zákazník bere na vědomí, že Společnost zaručuje řádnou funkčnost Softwarového produktu pouze na Zboží dodaném Společností, provozovaném v operačním systému Android. Operační systém Android je součástí Zboží dodaného Společností. Zákazník bere na vědomí, že Společnost zaručuje řádnou funkčnost software Platebního terminálu pouze na Platebním terminálu dodaném Společností a/nebo společností Dotypay s.r.o., IČO: 255 95 091.

12.4. Nárok na záruku Zákazníkovi nevznikne, jestliže není Licence řádně registrována, aktualizována, vypršela, nebo v případě, že Zákazník řádně neplní své povinnosti vůči Společnosti. Nárok na záruku Zákazníkovi ve vztahu k software Platebního terminálu nevznikne, jestliže není software řádně registrován, aktualizován, ujednaná doba poskytování Balíčku vypršela, nebo v případě, že Zákazník řádně neplní své povinnosti vůči Společnosti.

12.5. Zákazník je povinen poskytnout Společnosti veškerou součinnost potřebnou k odstranění vad Softwarového produktu a/nebo Platebního terminálu, respektive jeho software.

12.6. Společnost nezaručuje, že Softwarový produkt a/nebo Platební terminál splní všechny požadavky Zákazníka. Záruka se nevztahuje a za vadu Softwarového produktu a/nebo Platebního terminálu nebo za závadu nebo škodu Softwarovým produktem a/nebo Platebním terminálem způsobenou dále nelze považovat:

a) případy, kdy je Softwarový produkt a/nebo Platební terminál používán v rozporu s dokumentací,

b) absenci vlastností či funkcí, které nejsou uvedeny v dokumentaci,

c) skutečnost, že Softwarový produkt a/nebo Platební terminál v sobě neobsahuje případné legislativní změny, které nebyly Společnosti známy v okamžiku jeho vývoje,

d) případy, kdy je Licence provozována na nevhodném hardware nebo hardware, který je v rozporu s aktuálními doporučenými systémovými požadavky uvedenými na internetových stránkách Společnosti,

e) skutečnost, že Softwarový produkt nepracuje na hardware, který není běžně dostupný v okamžiku jeho vývoje, nebo na hardware či operačním systému, který není podporován,

f) případy, kdy je Softwarový produkt provozován na chybně nakonfigurovaném zařízení nebo na chybně nastavené počítačové síti,

g) případy, kdy je Softwarový produkt a/nebo Platební terminál provozován spolu s programy jiných výrobců, které znemožňují jejich bezvadný chod,

h) případy, kdy provádí Zákazník zásahy do databázových souborů pomocí jiných prostředků než dodaným Softwarovým produktem a/nebo Platebním terminálem, respektive jeho softwarem.

13. REKLAMACE

13.1. Bližší podmínky reklamace mohou být stanoveny v reklamačním řádu Společnosti dostupném na webových stránkách Společnosti.

13.2. Reklamaci Softwarového produktu a/nebo Platebního terminálu je možné uplatnit písemně na adresu Společnosti uvedenou za tímto účelem na webových stránkách Společnosti.

13.3. Reklamace musí obsahovat tyto náležitosti:

a) identifikační údaje Zákazníka, včetně uvedení kontaktu na kontaktní osobu Zákazníka,

b) specifikaci Licence a popis reklamované vady Softwarového produktu a/nebo specifikace Platebního terminálu a popis reklamované vady Platebního terminálu,

c) doklad o zakoupení Licence a/nebo Balíčku.

13.4. Pokud je pro Licenci či Platební terminál specifikován zvláštní seznam oprávněných záručních středisek, uplatní Zákazník právo na záruční opravu u těchto odborných oprávněných záručních středisek.

13.5. Řádně uplatněná reklamace bude vyřízena v souladu s reklamačním řádem uveřejněným na webových stránkách Společnosti, těmito VOP a Občanským zákoníkem.

13.6. Reklamované vady funkcionality Softwarového produktu budou prověřeny. O výsledku šetření bude Zákazník informován na zákaznický účet Zákazníka dostupný na webovém rozhraní Společnosti, e-mailem nebo písemně. V případě, že reklamace bude uznána jako oprávněná, bude Zákazníkovi bezplatně poskytnuta aktualizace Softwarového produktu řešící reklamovanou vadu.

13.7. Jestliže nelze prokázat, že vada Softwarového produktu byla způsobena Společností, nebo v případě neoprávněné reklamace Softwarového produktu a/nebo Platebního terminálu, bude Zákazníkovi účtována činnost spojená se zjišťováním příčiny, ověřováním nebo odstraňováním vady uváděné Zákazníkem, a to podle Ceníku platného v době provádění těchto úkonů.

14. NÁHRADA ÚJMY

14.1. Společnost nenese odpovědnost za újmu, která vznikla v důsledku porušení povinností Zákazníka vyplývajících z Licenční smlouvy, Smlouvy nebo těchto VOP, nebo jestliže Zákazník svým zaviněným jednáním přispěl ke vzniku újmy.

14.2. Společnost nenese odpovědnost za újmu, která vznikla v důsledku přerušení či omezení provozu Softwarového produktu a/nebo Platebního terminálu z důvodů uvedených v čl. 2 těchto VOP a v čl. 8.3 těchto VOP.

14.3. Společnost nenese odpovědnost za újmu vzniklou v důsledku okolnosti vylučující odpovědnost dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku. Za okolnost vylučující odpovědnost Společnosti je mezi Smluvními stranami považována i vada prostředku komunikace na dálku (např. internetové spojení) používaného Zákazníkem či Společností a/nebo selhání kteréhokoliv technického prostředku, které Společnost nezavinila.

14.4. Společnost neodpovídá za ztrátu či poškození dat, která nebyla Zákazníkem správně zálohována.

14.5. Společnost nenese odpovědnost za ušlý zisk Zákazníka ani za žádné speciální, nepřímé, ekonomické nebo následné ztráty Zákazníka vzniklé v souvislosti s Licenční smlouvou, Balíčkem, Platebním terminálem nebo jiným Produktem.

14.6. Společnost neodpovídá za újmu, která nevznikne v bezprostřední souvislosti s porušením právní povinnosti Společnosti.

14.7. Celková případná odpovědnost Společnosti za újmu je omezena na částku rovnající se ceně bez DPH, kterou Zákazník společnosti uhradil za Licenci nebo za Balíček, a to maximálně za posledních dvanáct měsíců užívání Licence nebo Balíčku před uplatněním daného nároku vůči Společnosti ze strany Zákazníka. Společnost nenese odpovědnost za žádnou újmu Zákazníka vzniklou v souvislosti se Softwarovým produktem a/nebo Platebním terminálem v případě, že Zákazník užívá Softwarový produkt a/nebo jakýkoliv jiný Produkt poskytovaný Společností zdarma.

14.8. Společnost nenese odpovědnost za opožděné dodání Softwarového produktu a/nebo Platebního terminálu nebo jejich neposkytnutí z důvodů, které jsou objektivně mimo její kontrolu.

14.9. Zákazník je srozuměn se skutečností, že komunikace mezi Společností a Zákazníkem není šifrována ani jinak zabezpečena proti přístupu třetích osob, nestanoví-li Licenční smlouva, jiná Smlouva uzavřená se Společností nebo tyto VOP něco jiného. Společnost v této souvislosti nenese odpovědnost za jakoukoliv újmu vzniklou v důsledku neoprávněného přístupu třetí osoby k elektronické komunikaci mezi Společností a Zákazníkem.

14.10. Společnost nenese odpovědnost za řádné doručení e-mailu na
e-mailovou adresu Zákazníka a neodpovídá za újmu, která Zákazníkovi v důsledku neseznámení se s e-mailem od Společnosti vznikla, např. z důvodu, že e-mail zaslaný Společností Zákazníkovi byl doručen do nevyžádané pošty Zákazníka (spam). Zákazník nese odpovědnost za kontrolu veškerých složek svého e-mailu, jakož i za udržování dostatečné kapacity tohoto e-mailu.

14.11. Společnost neodpovídá za újmu vzniklou v důsledku výpadku systému elektronické evidence tržeb nebo jakékoliv jiné, ať už částečné či úplné nefunkčnosti systému elektronické evidence tržeb ze strany Ministerstva financí České republiky.

14.12. Společnost neodpovídá za újmu vzniklou v důsledku výpadku platebního systému nebo z důvodu na straně Poskytovatele platebních služeb.

14.13. Společnost nenese odpovědnost za kompatibilitu Softwarového produktu a Platebního terminálu s hardwarovým a softwarovým vybavením Zákazníka a to zejména v případě, že si Zákazník neobjednal kompletní balíček Produktů nabízených Společností nebo nedodržuje pokyny k užívání Produktů stanovené Společností a/nebo příslušným výrobcem Zboží.

15. TRVÁNÍ SMLUVNÍHO VZTAHU NA SOFTWAROVÉ PRODUKTY

15.1. Licenční smlouva a/nebo Smlouva, na základě které Společnost Zákazníkovi poskytuje Balíček, se uzavírá na dobu určitou, a to vždy na dobu jednoho kalendářního měsíce, není-li Smluvními stranami sjednáno jinak. V případě, že Společnost plánuje z důvodu technologických změn, rozšíření nebo změn Produktů, respektive Balíčků poskytovaných Společností ukončení nabídky konkrétního typu Licence a/nebo Balíčku užívaného Zákazníkem, informuje o tom Zákazníka 1 (jeden) měsíc před touto skutečností. Je-li to možné, nabídne Společnost Zákazníkovi alternativu Licence a/nebo Balíčku, který bude Společnost nadále poskytovat.

15.2. Zákazníkovi může být přiznána sleva ve výši stanovené Společností, která bude Zákazníkovi poskytnuta pouze za podmínky, že Zákazník řádně plní veškeré povinnosti vyplývající z Licenční smlouvy, respektive Smlouvy, na základě které je poskytován Balíček a Licenci a/nebo Balíček užívá minimálně po dobu, která byla Smluvními stranami sjednána. Za sjednanou dobu je považována doba od prvního dne měsíce následujícího po aktivaci Licence Zákazníkem do posledního dne kalendářního měsíce určeného v závislosti na době, na níž byly Licence a/nebo Balíček Zákazníkem objednány.

15.3. V případě, že Zákazník nedodrží podmínky stanovené Společností pro poskytnutí slevy a/nebo smluvní vztah vzniklý na základě Licenční smlouvy a/nebo Smlouvy, na základě které je poskytnut Balíček skončí před sjednanou dobou z jakéhokoliv důvodu, vyjma odstoupení od Licenční smlouvy, respektive Smlouvy, na základě které byl poskytnut Balíček, Zákazníkem ze sjednaných důvodů, zašle Společnost Zákazníkovi dodatečné vyúčtování ceny, v němž bude Zákazníkovi doúčtován rozdíl mezi cenou v plné výši, jak byla uvedena v objednávce bez zohlednění slevy a cenou po slevě, která byla Zákazníkem uhrazena, a to za poměrnou část sjednané doby od prvního dne této sjednané doby do dne zániku Licenční smlouvy a/nebo Smlouvy, na základě které je poskytován Balíček. Tento rozdíl v ceně je Zákazník povinen Společnosti uhradit do data uvedeného na příslušném vyúčtování.

15.4. Licenční smlouva a/nebo Smlouva na základě které byl objednán Balíček, zaniká:

a) uplynutím doby, na kterou byla Licenční smlouva, respektive smlouva, na základě které je poskytován Balíček na dobu určitou sjednána, v případě, že Zákazník nejpozději deset dnů před uplynutím této sjednané doby písemně oznámí Společnosti, že nemá zájem na prodloužení této Smlouvy. Jestliže Zákazník oznámení dle předchozí věty vůči Společnosti neučiní, prodlužuje se Licenční smlouva a/nebo smlouva, na základě které je poskytován Balíček, vždy o stejnou dobu, na níž byla původní Licenční smlouva a/nebo smlouva, na základě které je poskytován Balíček uzavřena (tj. vždy o původně sjednanou dobu). Ostatní podmínky dosavadní Licenční smlouvy a/nebo Balíčku (po zohlednění změn dle čl. 5 těchto VOP, čl. 16.5. VOP a dle čl. 15.1. těchto VOP) v tomto případě zůstávají zachovány;

b) odstoupením od Licenční smlouvy a/nebo smlouvy, na základě které je poskytován Balíček z důvodů uvedených v čl. 5. nebo 15.6 pokud ze Smlouvy nevyplývá jinak;

15.5. Zákazník je oprávněn odstoupit od Licenční smlouvy a/nebo Smlouvy, na základě které je poskytován Balíček, jestliže je Softwarový produkt a/nebo Platební terminál nefunkční z důvodů zaviněných výhradně Společností po dobu delší než 30 dnů.

15.6. Společnost může odstoupit od Licenční smlouvy a/nebo smlouvy na základě které je poskytován Balíček, jestliže:

a) je Zákazník v prodlení s úhradou poplatku za Licenci nebo cenou za Balíček nebo jakékoliv pohledávky Společnosti za Zákazníkem po dobu delší než 10 dnů, ačkoliv byl na tuto skutečnost upozorněn;

b) Zákazník při uzavření Licenční smlouvy a/nebo jiné Smlouvy uvedl nepravdivé údaje;

c) Zákazník neposkytl Společnosti součinnost nutnou pro řádné plnění Licenční smlouvy a/nebo poskytování Balíčku;

d) Softwarový produkt a/nebo Platební terminál, který je předmětem Nájmu, užívá jiná osoba, ačkoliv si Zákazník k tomuto neopatřil předchozí písemný souhlas Společnosti;

e) Zákazník používá nebo šíří nástroje, které by mohly ohrozit bezpečnost, funkčnost či integritu Softwarového produktu a/nebo Platebního terminálu;

f) Zákazník jinak závazně porušuje Licenční smlouvu a/nebo Smlouvu nebo tyto VOP;

g) Zákazník vstoupil do likvidace, bylo zahájeno a probíhá insolvenční řízení, byla u něj zavedena nucená správa nebo u něj byl zahájen výkon rozhodnutí anebo exekuce prodejem závodu.

15.7. Odstoupení od Licenční smlouvy nebo smlouvy, na základě které je poskytován Balíček, má účinky pouze do budoucna (ex nunc), tzn., že Smluvní strany si nebudou vracet plnění poskytnutá před odstoupením od Licenční smlouvy a/nebo smlouvy, na základě které je poskytován Balíček. Pro vyloučení pochybností se stanovuje, že odstoupení od Licenční smlouvy a/nebo Smlouvy na základě které je poskytován Balíček zejména nezbavuje Zákazníka povinnosti zaplatit Společnosti cenu za poskytnutou Licenci a/nebo Balíček (respektive cenu za její poměrnou část za období do dne předčasného ukončení Smlouvy výpovědí nebo odstoupením, přičemž Zákazník v případě odstoupení od Licenční smlouvy a/nebo smlouvy, na základě které je poskytován Balíček, vyjma odstoupení Zákazníkem z důvodu dle čl. 5 těchto VOP nemá právo na poskytnutí slevy, která by Zákazníkovi příslušela, pokud by Smlouva trvala minimálně po dobu sjednanou Smluvními stranami, tzn. že Zákazník je povinen v takovém případě zaplatit Společnosti rozdíl ceny za Licenci a/nebo Balíček, který mu byl vyfakturován v souladu s čl. 15.3 těchto VOP), včetně případných úroků z prodlení.

15.8. Společnost je oprávněna ukončit Nájem Platebního terminálu s
okamžitou účinností a požadovat jeho vrácení jestliže:

a) dojde z jakéhokoliv důvodu k ukončení smlouvy mezi
Zákazníkem a Poskytovatelem platebních služeb; nebo

b) Zákazník nepřijme prostřednictvím Platebního terminálu
v příslušném kalendářním měsíci platby ve výši
dosahující alespoň součtu minimálního měsíčního
transakčního poplatku a fixního měsíčního transakčního
poplatku za Platební terminál, které byly ujednané ve
smlouvě uzavřené mezi ním a Poskytovatelem platebních
služeb.

16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

16.1. Pro případ, že kterékoli ustanovení těchto VOP je nebo se stane neplatným, nevymahatelným či zdánlivým, nebude mít tato neplatnost, nevymahatelnost či zdánlivost za následek neplatnost, nevymahatelnost či zdánlivost zbývajících ustanovení VOP.

16.2. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich vydání.

16.3. Veškeré informace týkající se Softwarového produktu, Platebního terminálu či jiných Produktů, VOP či Ceníku budou zpřístupněny Zákazníkům na kontaktních místech Společnosti nebo jejích partnerů (aktuální seznam kontaktních míst je uveden na webových stránkách Společnosti), na webových stránkách Společnosti nebo jiným vhodným způsobem.

16.4. Smluvní strany se dohodly, že VOP mohou být Společností jednostranně měněny či doplňovány, a to zejména z důvodu změn právních předpisů, technologických změn ovlivňujících např. komunikaci se Zákazníky a/nebo způsob uzavírání, změn a ukončení Licenční smlouvy a/nebo jiné Smlouvy, ale také z důvodu rozšíření nebo změn Produktů či Balíčků poskytovaných Společností apod. Společnost je dále oprávněna jednostranně změnit VOP tehdy, pokud se změní podmínky na trhu či obchodní nebo licenční podmínky obchodních partnerů, se kterými Společnost spolupracuje a jejichž služeb užívá Společnost při poskytování plnění Zákazníkům.

16.5. Zákazník bude o změně a/nebo doplnění VOP informován na webových stránkách www.dotykacka.cz, prostřednictvím zákaznického účtu Zákazníka dostupného na webovém rozhraní Společnosti a/nebo e-mailem, jestliže svůj e-mail při uzavření Licenční smlouvy nebo jiné Smlouvy uvedl, a to nejméně 7 dnů před účinností této změny či doplnění VOP. Touto změnou či doplněním nejsou dotčena práva a povinnosti Smluvních stran vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP. Zákazník má právo změnu či doplnění VOP odmítnout a Licenční smlouvu a/nebo smlouvu na základě které je poskytován Balíček z tohoto důvodu písemně vypovědět, a to nejpozději do data nabytí účinnosti změněných a/nebo doplněných VOP. Nevyužije-li Zákazník tohoto práva do data nabytí účinnosti změněných a/nebo doplněných VOP, platí, že s obsahem změněných či doplněných VOP vyslovil souhlas. Na základě změny VOP nelze jednostranně zvýšit cenu za Licenci na sjednané období trvání Smlouvy. Změna ceny nabývá účinnosti až v novém období trvání Smlouvy dle 15.4. a), tím nejsou dotčena ustanovení čl. 5 těchto VOP.

16.6. Zákazník bere na vědomí a souhlasí, že změny VOP provedené ve prospěch Zákazníka, je Společnost oprávněna oznámit způsobem dle čl. 5 těchto VOP i ve lhůtě kratší než která je uvedena v předmětném článku a že změny, které nejsou v neprospěch Zákazníka, nezakládají právo k výpovědi Licenční smlouvy a/nebo smlouvy, na základě které je poskytován Balíček podle
čl. 16.5 těchto VOP.

16.7. Práva a povinnosti Smluvních stran těmito VOP neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona, a to zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

16.8. Smluvní strany se dohodly, že veškerá komunikace mezi nimi probíhá v českém jazyce.

16.9. Smluvní strany v souladu s § 89a o.s.ř. sjednávají, že k projednání veškerých sporů, které vzniknou na základě, nebo v souvislosti s Licenční smlouvou a/nebo jinou Smlouvou bude místně příslušný Obvodní soud pro Prahu 5, respektive Městský soud v Praze, jestliže je v první instanci věcně příslušným krajský soud, a tyto spory budou řešeny výhradně podle práva České republiky.

16.10. Smluvní strany pro práva a povinnosti vzniklá z Licenční smlouvy a/nebo jiné Smlouvy vylučují aplikaci ustanovení § 557 Občanského zákoníku.

16.11. Smluvní strany podle § 558 odst. 2 Občanského zákoníku vylučují, aby nad rámec výslovných ustanovení Licenční smlouvy a/nebo jiné Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozována z praxe, která mezi nimi bude zavedena či z obecně zachovávaných obchodních zvyklostí, týkajících se předmětu Licenční smlouvy a/nebo jiné Smlouvy.

16.12. Smluvní strany podle § 630 odst. 1 Občanského zákoníku ujednávají promlčecí lhůtu pro práva vzniklá z Licenční smlouvy a/nebo smlouvy, na základě které je poskytován Balíček ve prospěch Společnosti v délce deseti (10) let ode dne, kdy mohlo být právo uplatněno poprvé.

16.13. Zákazník prohlašuje, že v souladu s § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku na sebe přebírá nebezpečí změny okolností.

16.14. Pro vyloučení případných pochybností smluvní strany prohlašují, že Licenční smlouvu a jakoukoliv jinou Smlouvu uzavírají při svém podnikání jako podnikatelé, a že se tak na Licenční smlouvu a/nebo jinou Smlouvu neuplatní ustanovení § 1793, § 1796, 1799 a § 1800 Občanského zákoníku.

16.15. Společnost není ve vztahu k Zákazníkovi vázána žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 občanského zákoníku.

16.16. Smluvní strany se podle § 1895 Občanského zákoníku dohodly, že jakákoliv práva či povinnosti z Licenční smlouvy a/nebo jiné  Smlouvy či Licenční smlouva a/nebo jiná Smlouva jako celek můžou být Společností převedeny nebo postoupeny na třetí osobu,  s čímž Zákazník v souladu s § 1897 odst. 1 Občanského zákoníku  vyslovuje předem svůj souhlas. Zákazník může jakákoliv svá práva  či povinnosti z Licenční smlouvy a/nebo jiné Smlouvy či Licenční  smlouvu a/nebo jinou Smlouvu jako celek postoupit nebo převést na třetí stranu pouze s předchozím písemným souhlasem Společnosti.

16.17. Společnost je oprávněna jednostranně započíst veškeré své pohledávky vůči Zákazníkovi, a to včetně pohledávek nesplatných.

16.18. Pokud Společnost nevykoná jakékoliv své právo vyplývající z Licenční smlouvy a/nebo jiné Smlouvy nebo jej vykoná zčásti nebo se zpožděním, nebude to mít účinky vzdání se takového práva a jakýkoliv částečný výkon takového práva nebude překážkou pro jakýkoliv jeho jiný nebo další výkon nebo pro výkon jakéhokoli jiného práva, pokud příslušné právní předpisy nestanoví jinak.

16.19. Těmito VOP nejsou dotčena příslušná ustanovení zákona č. 120/2001 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, ani dalších právních předpisů upravující užívání počítačových programů a databází, ani sankce stanovené těmito právními předpisy za jejich nelegální užívání.