Kompenzace pro OSVČ (aktualizováno)

Přinášíme vám stručný přehled, ve kterém najdete aktuální kompenzace pro OSVČ, které schválila vláda na svém mimořádném jednání a které jsou určeny pro odvětví nejvíce postižená epidemií koronaviru.

Nové kompenzační programy na pomoc podnikatelům

Vláda odsouhlasila na svém posledním jednání dva nové dotační programy na pomoc podnikatelům zasaženým dopady protiepidemických opatření v souvislosti s koronavirovou krizí. Oba jsou alternativou současných programů s výjimkou programů Antivirus a Covid – Nájemné. Jejich cílem je především zjednodušit dosavadní systém podpor a nabídnout podnikatelům možnost výběru té formy, která pro ně bude výhodnější.

Program Covid 2021

 • Dotace na provozní náklady ve výši až 500 korun na den za každého zaměstnance v pracovním poměru včetně spolupracujících osob a jednatelů se smlouvou o výkonu funkce jednatele. 
 • Podmínkou pro přiznání podpory je pokles tržeb min. o 50 % za rozhodné období oproti srovnávacímu období, což je pro první výzvu 1. leden až 28. únor 2021 v porovnání se stejnými měsíci roku 2019 nebo 2020.
 • Další podmínkou je skutečnost, že žadatel nebyl ke dni 31. 12. 2019 podnikem v obtížích. 
 • Na tento program bylo vládou vyčleněno 6 miliard korun.

Program Covid – Nepokryté náklady

 • O tuto dotaci si budou moci zažádat ti podnikatelé, pro které nebude program Covid 2021 výhodný a dále ty subjekty, které doposud nemohly získat odpovídající podporu, protože neprovozují svou činnost v provozovně na základě nájemní smlouvy nebo nemají zaměstnance. 
 • I tento program je založený na podmínce poklesu obratu nejméně o 50 procent za rozhodné období (leden a únor 2021) ve srovnání se stejným obdobím roku 2019 a zároveň na podmínce, že se podnikatelský subjekt nachází za rozhodné období ve ztrátě. 
 • Dotace ve výši 60 % nepokrytých fixních nákladů (maximálně 40 milionů korun), má těmto podnikatelům pomoci s úhradou části nákladů či výdajů, které nejsou pokryty výnosy nebo příjmy. 
 • Také na tento program bude připraveno až 6 miliard korun.

Dalších 8 miliard korun přidá vláda na pokrytí nákladů cíleného programu podpory zaměstnanosti Antivirus v letošním roce. Důvodem navýšení alokace je skutečnost, že vláda rozhodla o prodloužení programu Antivirus do 30. dubna, s čímž původní schválený rozpočet programu nepočítal.

Kompenzace pro OSVČ 

 • Nárok na tzv. kompenzační bonus ve výši 500 Kč za den náleží podnikatelům s převažující činností podnikání v přímo omezených oblastech ekonomiky (pohostinství, kultura, sport, a další) za každý den omezení. Tato činnost musí být současně v rozhodném období (od 1. června do 30. září 2020) dominantním zdrojem obživy.
 • Vedle přímo zasažených podnikatelů budou moci o bonus požádat i podnikatelé, kteří jsou na přímo zavřené obory nejméně z 80 % navázáni, a to buďto dlouhodobým dodavatelsko-odběratelským vztahem, anebo je jejich činnost nerozlučně spjata s uzavřenou provozovnou.
 • Můžete o něj jednoduše požádat osobně na místně příslušném finančním úřadu, datovou schránkou nebo třeba e-mailem s oskenovanou žádostí a vlastnoručně podepsaným čestným prohlášením.
 • Podnikatelé mohou žádat o 500 Kč denně za různá bonusová období:
  1. od 5. 10. 2020 do 4. 11. 2020 (žádost musíte podat nejpozději do 5. 1. 2021)
  2. od 5. 11. do 21. 11. 2020 (žádost musíte podat nejpozději do 22. 1. 2021)
  3. od 22. 11. 2020 do 13. 12. 2020 (žádost musíte podat nejpozději do 15. 2. 2021)
  4. od 14. 12. 2020 do 24. 12. 2020 (žádost musíte podat nejpozději do 25. 2. 2021)
  5. od 25.12.2020 do 23.1.2021 (žádost musíte podat nejpozději do 24. 3. 2021)
  6. od února 2021 bude mít kompenzační bonus novou podobu.
 • Kompenzace pro dohodáře (DPP, DPČ): Podmínkou nároku na bonus je, že žadatel pracoval alespoň 3 ze 4 měsíců v rozhodném období (od 1. června do 30. září 2020) na pojištěnou dohodu (z níž je hrazeno nemocenské pojištění), tedy u DPČ od 3 000 korun a u DPP nad 10 000 korun měsíčně.
 • Kompenzační bonus nelze kombinovat s programy Covid – Kultura a Covid – Sport!
 • Podrobné informace najdete na webu Finanční správy ČR.
 • Elektronický formulář (žádost o kompenzaci)

Kompenzace pro restaurace

 • Program COVID – gastro – uzavřené provozovny slouží jako kompenzace pro restaurace, maloobchodní prodejny a služby.
 • Žádosti bude možné podávat od 15. ledna 2021 přes Agendový informační systém MPO
 • Podnikatelé budou mít nárok na 400 Kč na jednoho zaměstnance nebo spolupracujícího živnostníka a den. Čerpat budou moci podporu například i na manželku, která v podniku pracuje. Pomoc bude možné kombinovat s dalšími podpůrnými programy (Antivirus + Covid Nájemné II).
 • Počet dnů je dán dobou mezi 14. říjnem 2020 a 10. lednem 2021, kdy pro daný sektor platila omezení daná krizovými opatřeními vlády.
 • Počítají se zaměstnanci, za které bylo za říjen 2020 zaplaceno pojistné na účet příslušné správy sociálního zabezpečení.

Kompenzace pro hotely 

 • Z programu COVID – ubytování II budou moci čerpat kompenzace hotely a další ubytovací zařízení. Dotace bude ve výši 100-330,- Kč (v závislosti na kategorii a třídě ubytovacího zařízení) za každý den nuceného uzavření.
 • Bližší informace připravujeme.

Kompenzace nájemného

 • Výzva COVID – Nájemné II je sektorově zaměřena na provozy, které byly zakázány nebo výrazně omezeny usnesením vlády č. 1103 ze dne 26. října 2020.
 • Jedná se o příspěvek na 50 % nájemného za období červenec, srpen a září 2020 (3. čtvrtletí roku 2020) pro podnikatele, kteří museli vzhledem ke krizovým opatřením Vlády ČR dočasně uzavřít maloobchodní provozovny pro prodej zboží a poskytování služeb zákazníkům v těchto provozovnách.
 • Žádost o kompenzaci je možné podávat od 21. října 2020, 9:00 hodin do 21. ledna 2021, 23:59 hod. online přes Agendový informační systém MPO
 • Stát bude covidem zasaženým podnikatelům poskytovat kompenzace nájmu také za čtvrté čtvrtletí (bližší informace pro čerpání připravujeme).

Kompenzace pro s. r. o. 

Existuje také kompenzace pro s. r. o. Nárok na kompenzační bonus popsaný v prvním odstavci mají totiž kromě OSVČ i fyzické osoby, které byly ke dni 12. března 2020 společníkem společnosti s ručením omezeným založené za účelem dosažení zisku, která má:

 • nejvýše dva společníky, tito společníci jsou fyzickými osobami a jejich podíl není představován kmenovým listem, nebo
 • pouze společníky, kteří jsou členy jedné rodiny a jejich podíl není představován kmenovým listem.

Program Antivirus A, Antivirus plus 

 • Antivirus Aje určen jako podpora všem zaměstnavatelům, kterým vznikly mzdové náklady na zaměstnance, kteří se ocitli v karanténě či izolaci či na překážce v práci, pokud zaměstnavatel musel v důsledku vládních nařízení zavřít či významně omezit svůj provoz. Maximální měsíční částka příspěvku na jednoho zaměstnance činí 39 000 Kč. Program bude prodloužen až do konce roku 2020.
 • Antivirus Plus se týká zaměstnavatelů, jejichž provoz byl nuceně uzavřen (či významně omezen) krizovým opatřeními. Příspěvek je ve výši 100 % vyplacené náhrady mzdy + odvody. Výlučně pouze v případě, že zaměstnavatel vyplatil náhradu mzdy podle § 208 zákoníku práce, jestliže překážka v práci vznikla z důvodu nuceného uzavření provozu zaměstnavatele nebo významného omezení (tím může být např. uzavřená provozovna a prodej pouze z výdejového okénka). Maximální vyplacená částka je 50 000 Kč/měsíc/zaměstnanec.
 • Státní příspěvky na náhradu mezd v rámci programu Antivirus se budou od března 2021 vyplácet jen na pracovníky, kteří jsou ve firmě aspoň tři měsíce.
 • Podrobné informace k těmto programům najdete na webu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.
 • Elektronický formulář (žádost o kompenzaci)

Změnou prošel i tzv. Velký liberační balíček. Detailní informace ke stávajícím i novým liberačním opatřením si můžete přečíst zde.

Podmínky kompenzačních balíčků se mohou ještě měnit, proto vždy sledujte oficiální stránky Ministerstva financí nebo Ministerstva průmyslu a obchodu.

Komentáře

Odeslat