Co vše nabídne podnikatelům offline režim EET

Návrh novely zákona o elektronické evidenci tržeb přináší možnost offline režimu pro ty nejmenší živnostníky. Co zvláštní režim EET je, kdo přesně a jakým způsobem ho může využívat, to vše a mnohem více v tomto článku.


Co vlastně offline režim EET je a bude se týkat také vás?

Zvláštní režim EET se od klasického vedení tržeb liší tím, že se veškeré hotovostní platby a jejich změny zaevidují ručně do bloku účtenek a nemusí se odesílat prostřednictvím internetu finanční správě. Jedná se o tzv. papírovou evidenci, kdy prodávající nevystaví zákazníkovi účtenku z pokladny, ale vystaví ji ze zmiňovaného bloku, kam vypíše patřičné údaje. Pro možnost vedení offline režimu EET v provozovně musí podnikatel splňovat tyto požadavky:

 • Být poplatník daně z příjmu fyzických osob, nebo poplatník daně z příjmu právnických osob, který je poskytovatelem zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění a přijímá za jejich poskytování úhrady od zdravotní pojišťovny
 • Nebýt plátcem daně z přidané hodnoty
 • Provozovat podnikatelskou činnost maximálně se dvěma zaměstnanci
 • Výše příjmů z evidovaných tržeb nepřesahuje za 12 bezprostředně předcházejících kalendářních měsíců 600 000,- a předpokládaná výše těchto příjmů nepřesahuje v 12 bezprostředně následujících kalendářních měsících částku 600 000,-

Pokud podnikatel splní výše uvedené požadavky a bude mít zájem o vedení evidence ve zvláštním režimu, musí si zažádat o povolení. V žádosti finanční správě sdělí následující informace:

 • Prokázané skutečnosti, že splňuje výše uvedené požadavky pro vedení offline evidence. Zatím ještě není uvedeno, jakým způsobem se prokáže, že požadavky splňujete
 • Údaje o provozovnách, kde přijímá evidované tržby, které dosud v souvislosti s plněním povinností podle tohoto zákona nebyly finanční správě oznámeny

Finanční správa rozhodnutí, zda může podnikatel v tomto offline režimu evidovat tržby, oznámí ve lhůtě 30 dnů od podané žádosti.

Evidence tržeb a jejich oznamování v offline režimu EET

Zvláštní režim přináší jisté výhody, ale také zvýšené administrativní úkony. Aby se tržby ve zvláštním režimu mohly evidovat, bude podnikatel potřebovat blok účtenek, který si vyzvedne jedenkrát ročně na finančním úřadě. Na převzetí bloku má podnikatel nárok po rozhodnutí, že splnil všechny požadavky a může evidovat v tomto offline režimu. 

Za každou evidovanou tržbu musí podnikatel svému zákazníkovi vystavit účtenku s nejnižším pořadovým číslem z bloku účtenek, a to nejpozději při uskutečnění evidované tržby. Kopii vystavené účtenky je nutné uschovat až do uplynutí lhůty pro stanovení daně z příjmů, na které se vztahuje. Co vše bude muset účtenka z bloku obsahovat?

 • Daňové identifikační číslo
 • Pokud má podnikatel více provozoven, tak bude nutné uvést označení provozovny, ve které je tržba uskutečněna
 • Datum a čas přijetí tržby nebo vystavení účtenky, pokud je vystavena dříve
 • Celkovou částku tržby v české měně

Oznámení o tržbách evidovaných v offline režimu se finanční správě podá každé kalendářní čtvrtletí do 20 dnů od konce tohoto kalendářního čtvrtletí, a to za každou provozovnu zvlášť. Podnikatel oznámení dodá na tiskopisu vydaném Ministerstvem financí, nebo na tiskovém výstupu z počítačové tiskárny, který bude totožný s tiskopisem od Ministerstva financí. Další možností je zaslání prostřednictvím datové zprávy ve formátu a struktuře zveřejněné finanční správou. Nutné údaje obsažené v oznámení o tržbách:

 • Identifikační a kontaktní údaje
 • Označení provozovny, ve které byly tržby uskutečněny, pokud je více než 1 provozovna
 • Údaje týkající se účtenek a bloku účtenek
 • Údaje týkající se evidovaných tržeb

Zrušení nároku na vedení offline režimu

Zvláštní režim EET není neomezený a při překročení či porušení daných podmínek je podnikatel povinnen tuto skutečnost ohlásit finanční správě do 15 dnů ode dne, kdy daná skutečnost nastala. Správce daně může sám zrušit povolení pro evidování v tomto režimu pokud:

 • O to požádá sám podnikatel
 • Finanční správa zjistí, že již neplatí podmínky pro vydání souhlasu k vedení zvláštního režimu 
 • Poruší-li se závažným způsobem evidenční povinnost

Rozhodnutí o zrušení povolení začne platit třicátým dnem ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Offline evidence tržeb bude pro mnohé podnikatele přínosnou formou, jak evidovat své tržby s minimálními náklady. Je ale administrativně poměrně náročná a vyžaduje, aby byl podnikatel stále ostražitý při plnění všech daných podmínek a správném vyplňování do bloku účtenek. Zavedení tohoto zvláštního režimu EET do praxe nám však časem ukáže, zda bude pomocníkem malých živnostníků, nebo spíše papírovou zátěží.

Komentáře

Odeslat