Pronajímatelé bytů přes Airbnb, Booking.com a další musí řešit EET

Pronajímáte svůj byt prostřednictvím internetových portálů jako Airbnb nebo Booking.com? EET se vás týká také a navíc se připravte na 3 podstatné změny ve vašem podnikání.

Majitele bytů, kteří trvale pronajímají pokoje prostřednictvím internetových služeb typu ­Airbnb nebo Booking.com čeká změna pravidel, především při placení DPH a daně z příjmů.

V některých případech se jich rovněž dotkne elektronická evidence tržeb (EET) dle zákona č. 112/2016 sb.

Vyplývá to z dokumentu Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů ubytovacích služeb, který vydala 11. 10. 2017 Finanční správa ČR.

Hlavní změny, které z toho vyplývají pro pronajímatele jsou v oblasti odvádění DPH, placení daně z příjmu a povinností EET, tedy elektronicky evidovat tržby z pronájmu.

1. změna – DPH

Služby spočívající v ubytování, které jsou zprostředkovány prostřednictvím internetových platforem, považuje Finanční správa za ubytovací služby, nikoliv za nájem. Týká se to však soustavně nabízeného ubytování, nikoliv občasné nabídky.

Ti majitelé bytů, kteří už jsou plátci daně z přidané hodnoty v rámci jiné podnikatelské činnosti, budou povinni odvádět daň i z poskytování ubytování.

Změna se ale dotkne i těch, kteří nejsou plátci DPH, jelikož se tržby za ubytování započítávají do takzvaného zákonného obratu pro povinnou registraci DPH. Pro vysvětlení: kdo na tržbách za ubytování přesáhne během roku milion korun, musí se zaregistrovat jako plátce DPH. V opačném případě bude jeho podnikání nezákonné.

2. změna – Daň z příjmu

Pokud někdo trvale nabízí svůj byt k ubytování například na internetu prostřednictvím webových aplikací, bude na něj pohlíženo jako na každého jiného podnikatele a příjmy z této činnosti budou podléhat dani z příjmů fyzických osob jako příjmy ze samostatné činnosti.

3. změna – Elektronická evidence tržeb (EET)

Poskytujete-li ubytovací služby prostřednictvím internetových platforem soustavně a za účelem dosažení zisku, a přijímáte-li za poskytnutí této služby platby v hotovosti, platební kartou nebo jiným obdobným způsobem, přičemž tyto platby nespadají pod žádnou ze zákonných výjimek z evidenční povinnosti, pak jste povinni tyto tržby evidovat.

Zásadní změna je ale v tomto ohledu především to, čím jménem a na čí účet jsou platby za poskytnutí služby přijímány (přímé či nepřímé zastoupení nebo pověření):

a/ přímé zastoupení (např. mandátní smlouva)

Zprostředkovatel (např. Airbnb) jedná na základě přímého zastoupení a převzetí platby od zákazníka provádí jménem poplatníka a na jeho účet.

b/ nepřímé zastoupení (např. komisionářská smlouva)

Zprostředkovatel jedná na základě nepřímého zastoupení a převzetí platby od zákazníka provádí svým jménem na účet poplatníka.

V obou případech musí být evidenční povinnost splněna nejpozději v okamžiku uskutečnění tržby mezi zprostředkovatelem a zákazníkem (tzn. i kdykoli dříve, např. při provedení objednávky).

Jste tudíž povinni zajistit splnění evidenční povinnosti sami nebo prostřednictvím zprostředkovatele (zastupujícího), jehož můžete vybavit odpovídajícím pokladním systémem a jemuž můžete svěřit svůj certifikát.

c/ pověření

Třetí možností je pověřit zprostředkovatele evidencí tržeb za vás podle §9 zákona o EET.

Tato skutečnost bude uvedena jak v datové zprávě, tak na účtence, která musí být vystavena nejpozději v okamžiku přijetí platby zprostředkovatelem od zákazníka. (může být vystavena i s předstihem, např. při objednávce a zaslaná elektronicky, jestliže s tím zákazník souhlasí)

Zprostředkovatel musí v tomto případě sám zajistit zaslání údajů o evidované tržbě nejpozději v okamžiku uskutečnění platby mezi ním a zákazníkem.

Ve všech uvedených případech však máte, pokud tímto způsobem pronajímáte svůj byt, plnou odpovědnost za případné porušení evidenční povinnosti vy, nikoliv zprostředkovatel!

Takže pokud potřebujete spolehlivou EET pokladnu, obraťte se na nás, rádi vám poradíme s výběrem.

Komentáře

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Odeslat