Soutěže

Výherci soutěže ROK zdarma

1. cena: Zdeněk Ziegler

2. cena: Achmetov Rustam

3. cena: Jan Zatloukal

Všeobecné soutěžní podmínky

Úvodní ustanovení

1.1 Předmětem těchto všeobecných soutěžních podmínek (dále jen „Všeobecné soutěžní podmínky“) je stanovit závazná pravidla, na jejichž základě budou probíhat Soutěže provozované na webových Portálech Pořadatele.

1.2 Vztahy Pořadatele se Soutěžícími se řídí těmito Všeobecnými soutěžními podmínkami, nestanoví-li jinak zvláštní podmínky Soutěže nebo oznámení o Vyhlášení Soutěže, umístěné na webových Portálech Pořadatele.

Definice použitých pojmů

2.1 Pořadatelem je společnost Dotykačka ČR s.r.o., IČO: 062 90 914, se sídlem Plzeňská 3217/16, Smíchov, 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 279594.

2.2 Soutěží je jakákoliv soutěž organizovaná Pořadatelem.

2.3 Portály Pořadatele jsou webové stránky: www.dotykacka.cz a jakékoliv oficiální profily Pořadatele na sociálních sítích (Facebook, Twitter, LinkedIn apod.).

2.4 Soutěžícím je uživatel Portálu Pořadatele účastnící se Soutěže vyhlášené Pořadatelem za předpokladu, že splní všechny podmínky stanovené Všeobecnými soutěžními podmínkami Pořadatele a podmínky stanovené v pravidlech konkrétní Soutěže.

2.5 Výhercem Soutěže je Soutěžící, který splnil podmínky příslušné Soutěže, např. zodpověděl správně soutěžní otázky v Soutěži a splnil další podmínky dané Soutěže, tj. umístil se v rámci vyhlášené Soutěže v daném výherním pořadí (např. byl 100. v pořadí správně odpovídajících apod.) nebo byla jeho odpověď vylosována ze všech správných odpovědí atd. Specifikace podmínek výhry je vždy uvedena v zadání příslušné Soutěže. Výherce se vyhlašuje po skončení Soutěže.

2.6 Za Vyhlášení Soutěže je považováno oznámení o konání Soutěže, uveřejněné Pořadatelem na příslušném Portálu Pořadatele.

2.7 Začátkem Soutěže je den označený jako začátek Soutěže ve Vyhlášení Soutěže, není-li v pravidlech konkrétní Soutěže stanoveno jinak.

2.8 Koncem Soutěže je den označený jako ukončení Soutěže ve Vyhlášení Soutěže, není-li v pravidlech konkrétní Soutěže stanoveno jinak.

Obecná pravidla

3.1 Soutěží se mohou účastnit všichni uživatelé Portálu Pořadatele, kteří souhlasí s podmínkami Soutěže a Všeobecnými soutěžními podmínkami, s výjimkou zaměstnanců a spolupracovníků Pořadatele a osob jim blízkých ve smyslu ustanovení § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

3.2 Soutěže se může účastnit pouze fyzická osoba starší 18 let, jejíž svéprávnost není omezena a která má trvalý pobyt na území České republiky, nebo osoba starší min. 15 let, za kterou v průběhu Soutěže zodpovídá zákonný zástupce.

3.3 Soutěžící se do Soutěže zapojí svým hlasováním nebo zodpovězením soutěžní otázky, případně jinou formou specifikovanou v rámci Vyhlášení soutěže, a tím se stává aktivním Soutěžícím. Soutěžící hlasuje, respektive zašle odpověď na soutěžní otázku způsobem stanoveným v zadání příslušné Soutěže. Pokud není určeno v zadání Soutěže jinak, Soutěžící uvede v rámci soutěžní odpovědi rovněž své jméno, příjmení a telefonický nebo e-mailový kontakt.

3.4 Výhra je předána Pořadatelem zpravidla do 30 dnů od vyhlášení Výherce, a to buď osobně, nebo poštou prostřednictvím České pošty, s.p., případně jiné zásilkové služby na kontaktní adresu, kterou uvede Výherce při komunikaci o sdělení výhry Pořadatelem, není – li předání výhry v zadání Soutěže upraveno jinak. Tím je splněna povinnost předání výhry Výherci.

3.5 Pořadatel si vyhrazuje právo na kontrolu splnění podmínek pro účast v Soutěži a posouzení nároku na výhru. Pořadatel si rovněž vyhrazuje právo rozhodnout o výhře ve sporných případech s konečnou platností dle vlastního uvážení. Výhra není soudně vymahatelná. Záruka na výhru není poskytována. Pořadatel neodpovídá ani za vady a poškození předmětu výhry od okamžiku jeho předání. S tímto je Soutěžící srozuměn.

Práva a povinnosti Soutěžícího

4.1 Soutěžící prohlašuje, že se účastní Soutěže dobrovolně.

4.2 Soutěžící je povinen uvést Pořadateli úplné a pravdivé kontaktní údaje.

4.3 Soutěžící, který se stal Výhercem, je povinen reagovat na výzvu Pořadatele do 3 pracovních dnů. V případě že Výherce nebude reagovat na výzvu Pořadatele do 3 pracovních dnů, propadá výhra ve prospěch Pořadatele. Pořadatel si vyhrazuje právo na stanovení náhradního Výherce, který se tímto dostává na výherní pořadí původního Výherce.

4.4 Soutěžící se zavazuje udržovat své přihlašovací údaje v tajnosti a nesdílet svůj uživatelský účet s jakoukoliv třetí osobou.

4.5 Soutěžící je povinen chovat se tak, aby nedocházelo k porušování platných právních předpisů České republiky a tak, aby svým jednáním nezpůsobil Pořadateli, případně dalším Soutěžícím jakoukoli újmu.

4.6 Převzetím výhry přebírá Výherce veškerou odpovědnost za případné škody, které by jemu nebo jakékoliv třetí osobě mohly použitím nebo využitím výhry vzniknout.

Práva a povinnosti Pořadatele

5.1 Pořadatel je povinen informovat Výherce o skutečnosti, že se stal Výhercem do 10 dnů od Konce Soutěže. Komunikace ze strany Pořadatele proběhne buď telefonicky, nebo prostřednictvím elektronické pošty, tj. zasláním e-mailu v závislosti na tom, který/které z kontaktních údajů Soutěžící uvedl.

5.2 Pořadatel splní svou povinnost vydat Výherci výhru jejím předáním, a to osobně v provozovně Pořadatele nebo odesláním na adresu uvedenou Výhercem, nestanoví-li zadání konkrétní Soutěže jinak. Výherce přebírá výhru na své vlastní riziko.

5.3 Pořadatel nenese odpovědnost za škody, které může výhra způsobit Výherci nebo třetím osobám, které přijdou do styku s výhrou.

5.4 Pořadatel si vyhrazuje právo Soutěž pozastavit, zkrátit, ukončit bez udání důvodů nebo změnit pravidla soutěže. V takovém případě nemá Soutěžící nárok na jakoukoliv náhradu újmy (škody) či jiné vypořádání.

5.5 Pořadatel není odpovědný za případnou škodu vzniklou v důsledku technické závady při elektronické komunikaci v průběhu Soutěže a rovněž nenese odpovědnost za jakékoliv potíže vzniklé v důsledku technického selhání, selhání systémů a programového vybavení nebo zahlcení provozu na Portálech Pořadatele.

Osobní údaje

6.1 Poskytne-li Soutěžící v rámci Soutěže své osobní údaje, bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že je Pořadatel bude shromažďovat a zpracovávat ve své databázi za účelem účasti Soutěžícího v Soutěži, vyhodnocení Soutěže a výběru Výherce, předání výhry Výherci, a to po dobu 3 let od Konce Soutěže. Poskytnutí a zpracování osobních údajů je nezbytné pro účast v Soutěži a předání výhry.

6.2 Soutěžící souhlasí s tím, že osobní údaje Výherců obsahující jméno, příjmení a město odkud Výherce pochází, mohou být uveřejněna na Portálech Pořadatele, případně v časopisech vydaných Pořadatelem. Tato data mohou být doplněna rovněž audiovizuálním/vizuálním záznamem, s čímž Výherce rovněž souhlasí.

6.3 Soutěžící souhlasí se zasíláním informací o nových Soutěžích, reklamních sdělení Pořadatele a třetích osob s Pořadatelem spolupracujících. V případě, že si Soutěžící nepřeje další zasílání elektronických obchodních sdělení, je oprávněn se z odběru kdykoliv bezplatně ohlásit.

6.4 Soutěžící bere na vědomí, že poskytnutí údajů je dobrovolné a souhlas s jejich zpracováním může kdykoliv odvolat, a to s účinky do budoucna. Soutěžící má právo obdržet na základě žádosti dle čl. 15 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou Pořadatelem zpracovávány, a pokud ano, má právo získat přístup k těmto osobním údajům včetně poskytnutí jejich kopie. Kromě toho má Soutěžící za splnění podmínek stanovených zákonem právo na opravu (čl. 16 GDPR), na výmaz (čl. 17 GDPR) a omezení zpracování (čl. 18 GDPR) jeho osobních údajů, dále právo na přenos údajů dle čl. 20 GDPR a právo vznést námitky proti zpracování (probíhá-li zpracování na základě oprávněného zájmu správce) podle čl. 21 GDPR. Kromě toho má Soutěžící právo na podání stížnosti u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů. Jakékoli požadavky týkající se ochrany osobních údajů je možné poslat na e-mailovou adresu: soutez@dotykacka.cz nebo písemně poštou na adresu sídla Pořadatele.

6.5 Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem prostřednictvím výpočetní techniky nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem, nebudou předmětem automatizovaného rozhodování (včetně profilování) a nebudou předávány do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím mimo Evropskou unii, ledaže k tomu Soutěžící udělí výslovný souhlas. Osobní údaje mohou být zpracovávány z pověření Pořadatele příslušnými zpracovateli.

Závěrečná ustanovení

7.1 Tyto Všeobecné soutěžní podmínky jsou vytvořeny v souladu s platnými zákony a dalšími právními předpisy České republiky. Uživatel Portálů Pořadatele svou účastí v Soutěži potvrzuje, že byl s nimi prokazatelným způsobem seznámen a zavazuje se podle nich řídit.

7.2 Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu a doplnění těchto Všeobecných soutěžních podmínek. V tomto případě Pořadatel oznámí změny upozorněním na svých Portálech.

7.3 Tyto Všeobecné soutěžní podmínky budou umístěny na webové stránce: www.dotykacka.cz/souteze/.

7.4 Tyto Všeobecné soutěžní podmínky jsou platné ode dne 12. 1. 2022.

Soutěžní podmínky – ROK zdarma

 1. Pořadatel:
  Dotykačka ČR s.r.o., IČO: 062 90 914, se sídlem Plzeňská 3217/16, Smíchov, 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 279594 (dále jen „Pořadatel“). Veškeré dotazy a připomínky k Soutěži můžete zasílat na e-mail: soutez@dotykacka.cz . Pojmy používané v těchto soutěžních podmínkách se významově shodují s totožnými pojmy ve Všeobecných soutěžních podmínkách.
 2. Termín trvání Soutěže:
  Soutěž „ROK zdarma“ probíhá od 12.1.2022 (Začátek Soutěže) do 11.3.2022 (Konec Soutěže).
 3. Účastníci Soutěže:
  Účastníkem Soutěže se může stát kterýkoli stávající zákazník Pořadatele starší 18 let (dále jen „Soutěžící“), která splní všechny níže uvedené podmínky této Soutěže a Všeobecné soutěžní podmínky, které jsou umístěné na webové stránce www.dotykacka.cz/souteze/.
 4. Podmínky účasti v Soutěži:
  Účastníkem Soutěže se stává každý Soutěžící, který vyplní dotazník umístěný na webové stránce: www.dotykacka.cz/soutez a zároveň v dotazníku uvede své osobní údaje (jméno, příjmení, telefonický kontakt nebo e-mailovou adresu). Odpovědi, které nesplňují zadání, tj. neodpovídají na zadané otázky, budou automaticky mazány a budou ze Soutěže vyřazeny. Vyplněním dotazníku Soutěžící souhlasí se zveřejněním textu svých odpovědí, svého jména a města odkud pochází na Portálech Pořadatele (webové stránky) v případě, že se stane Výhercem. Každý Soutěžící se může Soutěže zúčastnit pouze jednou, tzn. získat maximálně jednu výhru.
 5. Ze Soutěže budou vyřazeny odpovědi, které:
  – neodpovídají na zadané otázky,
  – obsahují prvky násilí či erotické prvky, nebo jsou jinak v rozporu s dobrými mravy,
  – mohou poškodit dobré jméno Pořadatele,
  – porušují práva třetích osob,
  – u kterých byl zjištěn podvod či nedodržení jiných podmínek Soutěže.
  O tom, zda zaslaná odpověď vyhovuje podmínkám Soutěže, rozhoduje Pořadatel. Soutěžící je povinen nahradit veškerou případnou újmu, která by vznikla Pořadateli nebo jakékoliv třetí osobě v případě, že Soutěžící vyplněním dotazníku poruší povinnosti vyplývající z právních předpisů, zejména poruší práva třetích osob.
 6. Vyhodnocení Soutěže:
  Výherci budou určeni Pořadatelem na základě náhodného výběru – losováním, ze všech účastníků Soutěže, a to do 10 dnů od Konce Soutěže. Vylosováni budou celkem 3 Výherci, kteří získají následující výhry:
  1. cena: 1 rok bezplatného užívání licence Pořadatele, kterou Soutěžící dosud užívá
  Výherce 1. ceny získá možnost bezplatného prodloužení licence Pořadatele, kterou Výherce dosud užívá, o 12 měsíců. V případě, že Výherce užívá více licencí Pořadatele, bude si moct zvolit, u které z nich dojde k bezplatnému prodloužení.
  2. cena: platby kartou zdarma na 1 rok
  Výherci 2. ceny bude, v souvislosti s užíváním licence Pořadatele, umožněno uzavřít smlouvu se společností Dotypay s.r.o., IČO: 255 95 091, se sídlem Plzeňská 3217/16, Smíchov, 150 00 Praha 5, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 339983 (dále jen „Poskytovatel“), která na základě této smlouvy poskytne Výherci platební terminál a zaváže se po dobu prvních 12 měsíců od pořízení terminálu vrátit Výherci po uplynutí každého kalendářního měsíce poplatky uhrazené Výhercem společnosti SIA Central Europe, a.s., IČO: 31 372 074, se sídlem Röntgenova 1, Bratislava – mestská časť Petržalka 851 01, zapsané v obchodním obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl Sa, vložka 7007/B (dále jen „Poskytovatel platebních služeb“), za platební služby ve smyslu zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, provedené prostřednictvím platebního terminálu za daný kalendářní měsíc, a to z transakcí v objemu maximálně 50 000,- Kč celkem provedených v příslušném kalendářním měsíci na všech platebních terminálech poskytnutých v rámci této Soutěže Výherci. Poskytovatel nebude povinen vracet poplatky vzniklé porušením povinností Výherce, smluvní pokuty nebo poplatky za přijímání jiných než běžně akceptovaných platebních karet mezinárodních kartových společností VISA a Mastercard, jejichž přijímání může být Výhercem sjednáno na základě smluv s třetími stranami po udělení souhlasu Poskytovatele, zejména tedy stravenkových karet. Poplatky budou vráceny na bankovní účet uvedený ve smlouvě mezi Výhercem a Poskytovatelem platebních služeb. Uzavření smlouvy bude podmíněno podáním žádosti Výherce o zavedení platebních služeb u Poskytovatele platebních služeb a tato žádost bude ze strany Poskytovatele platebních služeb schválena.
  3. cena: 3 měsíce bezplatného užívání licence Pořadatele, kterou Soutěžící dosud užívá
  Výherce 3. ceny získá možnost bezplatného prodloužení licence Pořadatele, kterou Výherce dosud užívá, o 3 měsíce. V případě, že Výherce užívá více licencí Pořadatele, bude si moct zvolit, u které z nich dojde k bezplatnému prodloužení.
 7. Oznámení a předání výhry:
  Oznámení o výhře bude Soutěžícímu sděleno do 10 dnů od Konce Soutěže, prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky. Výhercům 1. a 3. ceny bude rovněž zasláno potvrzení o tom, že jim byla bezplatně prodloužena licence Pořadatele na příslušnou dobu (tj. 12 měsíců nebo 3 měsíce). Výherci 2. ceny bude po oznámení výhry nabídnuto uzavření smlouvy s Poskytovatelem za výše uvedených podmínek.
 8. Souhlas se zpracováním osobních údajů:
  Zasláním odpovědi do Soutěže Soutěžící bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že Pořadatel bude shromažďovat a zpracovávat osobní údaje Soutěžícího v databázi Pořadatele za účelem účasti Soutěžícího v Soutěži, vyhodnocení Soutěže a výběru Výherce, předání výhry Výherci, a to po dobu 3 let od Konce Soutěže. Poskytnutí a zpracování osobních údajů je nezbytné pro účast v Soutěži a předání výhry. Soutěžící souhlasí se zasíláním informací o nových Soutěžích, reklamních sdělení Pořadatele a třetích osob s Pořadatelem spolupracujících. V případě, že si Soutěžící nepřeje další zasílání elektronických obchodních sdělení, je oprávněn se z odběru kdykoliv bezplatně ohlásit. Soutěžící bere na vědomí, že poskytnutí údajů je dobrovolné a souhlas s jejich zpracováním může kdykoliv odvolat, a to s účinky do budoucna. Soutěžící má právo obdržet na základě žádosti dle čl. 15 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou Pořadatelem zpracovávány, a pokud ano, má právo získat přístup k těmto osobním údajům včetně poskytnutí jejich kopie. Kromě toho má Soutěžící za splnění podmínek stanovených zákonem právo na opravu (čl. 16 GDPR), na výmaz (čl. 17 GDPR) a omezení zpracování (čl. 18 GDPR) jeho osobních údajů, dále právo na přenos údajů dle čl. 20 GDPR a právo vznést námitky proti zpracování (probíhá-li zpracování na základě oprávněného zájmu správce) podle čl. 21 GDPR. Kromě toho má Soutěžící právo na podání stížnosti u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů. Jakékoli požadavky týkající se ochrany osobních údajů je možné poslat na e-mailovou adresu: soutez@dotykacka.cz nebo písemně poštou na adresu sídla Pořadatele. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem prostřednictvím výpočetní techniky nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem, nebudou předmětem automatizovaného rozhodování (včetně profilování) a nebudou předávány do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím mimo Evropskou unii, ledaže k tomu Soutěžící udělí výslovný souhlas. Osobní údaje mohou být zpracovávány z pověření Pořadatele příslušnými zpracovateli.
 9. Ostatní podmínky Soutěže:
  Se řídí Všeobecnými soutěžními podmínkami, které naleznete na www.dotykacka.cz/souteze/.
 10. Závěrečná ustanovení:
  Pořadatel si vyhrazuje právo na případnou změnu a doplnění těchto Soutěžních podmínek. Pořadatel si vyhrazuje právo Soutěž pozastavit, zkrátit, ukončit bez udání důvodů.

Co Dotykačka umí?