Soutěže

VŠEOBECNÉ SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY

Úvodní ustanovení

1.1 Předmětem těchto Všeobecných soutěžních podmínek (dále jen „Všeobecné soutěžní podmínky Pořadatele“) je stanovit závazná pravidla, na jejichž základě budou probíhat Soutěže provozované na webových Portálech Pořadatele.

1.2 Vztahy Pořadatele se Soutěžícími se řídí těmito Všeobecnými soutěžními podmínkami Pořadatele, nestanoví-li jinak zvláštní podmínky Soutěže nebo oznámení o Vyhlášení Soutěže, umístěné na webových Portálech Pořadatele.

Definice použitých pojmů

2.1 Pořadatelem je společnost Dotykačka ČR s.r.o., se sídlem Praha 5, Plzeňská 3217/16, PSČ 150 00, IČ: 06290914, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
sp. zn. C 279594.

2.2 Soutěží je jakákoliv soutěž organizovaná Pořadatelem.

2.3 Portály Pořadatele jsou webové stránky: www.dotykacka.cz a jakékoliv oficiální profily Pořadatele na sociálních sítích (Facebook, Twitter, LinkedIn apod.).

2.4 Soutěžícím je uživatel Portálu Pořadatele účastnící se Soutěže vyhlášené Pořadatelem za předpokladu, že splní všechny podmínky stanovené Všeobecnými soutěžními podmínkami Pořadatele a podmínky stanovené v pravidlech konkrétní Soutěže.

2.5 Výhercem Soutěže je Soutěžící, který splnil podmínky příslušné Soutěže, např. zodpověděl správně soutěžní otázky v Soutěži a splnil další podmínky dané Soutěže, tj. umístil se v rámci vyhlášené Soutěže v daném výherním pořadí (např. byl 100. v pořadí správně odpovídajících apod.) atd. Specifikace podmínek výhry je vždy uvedena v zadání příslušné Soutěže. Výherce se vyhlašuje po skončení Soutěže.

2.6 Za Vyhlášení Soutěže je považováno oznámení o konání Soutěže, uveřejněné Pořadatelem na příslušném Portálu Pořadatele.

2.7 Začátkem Soutěže je den označený jako začátek Soutěže ve Vyhlášení Soutěže, není-li v pravidlech konkrétní Soutěže stanoveno jinak.

2.8 Koncem Soutěže je den označený jako ukončení Soutěže ve Vyhlášení Soutěže, není-li v pravidlech konkrétní Soutěže stanoveno jinak.

Obecná pravidla

3.1 Soutěží se mohou účastnit všichni uživatelé Portálu Pořadatele, kteří souhlasí s podmínkami Soutěže a s Všeobecnými soutěžními podmínkami Pořadatele, s výjimkou zaměstnanců a spolupracovníků Pořadatele a osob jim blízkých ve smyslu ustanovení § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

3.2 Soutěže se může účastnit pouze fyzická osoba starší 18 let, jejíž svéprávnost není omezena a která má trvalý pobyt na území České republiky, nebo osoba starší min. 15 let, za kterou v průběhu Soutěže odpovídá zákonný zástupce.

3.3 Soutěžící se do Soutěže zapojí svým hlasováním nebo zodpovězením soutěžní otázky, případně jinou formou specifikovanou v rámci Vyhlášení soutěže, a tím se stává aktivním Soutěžícím. Soutěžící hlasuje, respektive zašle odpověď na soutěžní otázku způsobem stanoveným v zadání příslušné Soutěže. Pokud není určeno v zadání Soutěže jinak, Soutěžící uvede v rámci soutěžní odpovědi rovněž své jméno, příjmení a telefonický nebo e-mailový kontakt.

3.4 Výhra je předána Pořadatelem zpravidla do 30 dnů od vyhlášení Výherce, a to buď osobně, nebo poštou prostřednictvím České pošty, s.p., případně jiné zásilkové služby na kontaktní adresu, kterou uvede Výherce při komunikaci o sdělení výhry Pořadatelem. Tím je splněna povinnost předání výhry Výherci.

3.5 Pořadatel si vyhrazuje právo na kontrolu splnění podmínek pro účast v Soutěži a posouzení nároku na výhru. Pořadatel si rovněž vyhrazuje právo rozhodnout o výhře ve sporných případech s konečnou platností dle vlastního uvážení. Výhra není soudně vymahatelná. Záruka na výhru není poskytována. Pořadatel neodpovídá ani za vady a poškození předmětu výhry od okamžiku jeho předání. S tímto je Soutěžící srozuměn.

Práva a povinnosti Soutěžícího

4.1 Soutěžící prohlašuje, že se účastní Soutěže dobrovolně.

4.2 Soutěžící je povinen uvést Pořadateli úplné a pravdivé kontaktní údaje.

4.3 Soutěžící, který se stal Výhercem, je povinen reagovat na výzvu Pořadatele do 3 pracovních dnů. V případě, že Výherce nebude reagovat na výzvu Pořadatele do 3 pracovních dnů, propadá výhra ve prospěch Pořadatele. Pořadatel si vyhrazuje právo na stanovení náhradního výherce, který se tímto dostává na výherní pořadí původního Výherce.

4.4 Soutěžící se zavazuje udržovat své přihlašovací údaje v tajnosti a nesdílet svůj uživatelský účet s jakoukoliv třetí osobou.

4.5 Soutěžící je povinen chovat se tak, aby nedocházelo k porušování platných právních předpisů České republiky, a tak, aby svým jednáním nezpůsobil Pořadateli, případně dalším Soutěžícím jakoukoli újmu.

4.6 Převzetím výhry přebírá Výherce veškerou odpovědnost za případné škody, které by jemu nebo jakékoliv třetí osobě mohly použitím nebo využitím výhry vzniknout.

Práva a povinnosti Pořadatele

5.1 Pořadatel je povinen informovat Výherce o skutečnosti, že se stal Výhercem do 10 dnů od Konce Soutěže. Komunikace ze strany Pořadatele proběhne buď telefonicky, nebo prostřednictvím elektronické pošty, tj. zasláním e-mailu v závislosti na tom, který/které z kontaktních údajů Soutěžící uvedl.

5.2 Pořadatel splní svou povinnost vydat Výherci výhru jejím předáním, a to osobně v provozovně Pořadatele nebo odesláním na adresu uvedenou Výhercem. Výherce přebírá výhru na své vlastní riziko.

5.3 Pořadatel nenese odpovědnost za škody, které může výhra způsobit Výherci nebo třetím osobám, které přijdou do styku s výhrou.

5.4 Pořadatel si vyhrazuje právo Soutěž pozastavit, zkrátit, ukončit bez udání důvodů nebo změnit pravidla Soutěže. V takovém případě nemá Soutěžící nárok na jakoukoliv náhradu újmy (škody) či jiné vypořádání.

5.5 Pořadatel není odpovědný za případnou škodu vzniklou v důsledku technické závady při elektronické komunikaci v průběhu Soutěže a rovněž nenese odpovědnost za jakékoliv potíže vzniklé v důsledku technického selhání, selhání systémů a programového vybavení nebo zahlcení provozu na Portálech Pořadatele.

Osobní údaje

6.1 Veškerá data získaná od Soutěžícího jsou považována za osobní údaje, na něž se vztahuje ochrana podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Soutěžící svou účastí v Soutěži vyjadřuje souhlas s poskytnutím svých osobních údajů a potvrzuje, že se seznámil a souhlasí s níže uvedenými podmínkami ochrany osobních údajů.

6.2. Soutěžící je srozuměn s tím, že některé osobní údaje mohou být v omezeném rozsahu rovněž shromažďovány a zpracovávány při návštěvě Portálu Pořadatele, prostřednictvím tzv. cookies, pokud jejich užívání Soutěžící nezakáže.

6.3 Souhlas se zpracováním osobních údajů je poskytován na dobu neurčitou. Soutěžící potvrzuje, že je srozuměn s tím, že je poskytnutí osobních údajů dobrovolné, že má právo přístupu k osobním údajům a další práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb. a že může svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat.

6.4 Soutěžící souhlasí s tím, že osobní údaje Výherců obsahující jméno, příjmení a město odkud Výherce pochází, mohou být uveřejněny na Portálech Pořadatele, případně v časopisech vydaných Pořadatelem. Tato data mohou být doplněna rovněž audiovizuálním/vizuálním záznamem, s čímž Výherce rovněž souhlasí.

6.5 Soutěžící souhlasí se zasíláním informací o nových Soutěžích, reklamních sdělení Pořadatele a třetích osob s Pořadatelem spolupracujících. V případě, že si Soutěžící nepřeje další zasílání elektronických obchodních sdělení, je oprávněn se z odběru kdykoliv bezplatně ohlásit.

Závěrečná ustanovení

7.1 Všeobecné soutěžní podmínky Pořadatele jsou vytvořeny v souladu s platnými zákony a dalšími právními předpisy České republiky. Uživatel Portálů Pořadatele svou účastí v Soutěži potvrzuje, že byl s nimi prokazatelným způsobem seznámen a zavazuje se podle nich řídit.

7.2 Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu a doplnění Všeobecných soutěžních podmínek Pořadatele. V tomto případě Pořadatel oznámí změny upozorněním na svých Portálech.

7.3 Tyto Všeobecné soutěžní podmínky Pořadatele jsou platné ode dne 28. 1. 2016.

Co Dotykačka umí?