Cesta kolem světa

Máme špatnou zprávu. Cestu kolem světa nejspíš nevyhrajete.

BABIŠOVA FIRMA prostě nejsme!

I tak ale můžete něco získat!

Vyberte si jeden z našich akčních balíčků pokladen a začněte podnikat s přehledem. S námi získáte silného partnera NONSTOP technickou podporu a množství praktických funkcí pro různé typy podnikání. To vše za atraktivní cenu!

Soutěž CESTA KOLEM SVĚTA

Tuto soutěž jsme vyhlásili jako obranu proti neoprávněným tvrzením, že jsme firma pana Andreje Babiše, což není pravda a poškozuje to naše obchodní zájmy. Ten, kdo to tvrdí se dopouští trestného činu podle paragrafu 184, Pomluva. Pokud si to ale stále myslíte a najdete důkaz, že je společnost Dotykačka jakkoli majetkově propojena s osobou Andreje Babiše nebo s jeho rodinou či firmou, zaplatíme vám luxusní dovolenou pro dvě osoby v hodnotě 3 000 000 Kč.

V případě doložení a uznání důkazu se můžete těšit na

 • cestu kolem světa za 26 dní v hodnotě 2 000 000 Kč
 • let speciálně upraveným Boeingem 737-800 pro maximální pohodlí
 • dokonalý palubní personál
 • ubytování a strava na nejvyšší úrovni
 • 10 báječných destinací (například Bahamy, Kolumbie, Chile, Velikonoční ostrov, Cookovy ostrovy, Nová Kaledonie, Austrálie, Malajsie, Singapur, Myanmar)
 • nevšední zážitky, relax i dobrodružství
 • plus 1 000 000 Kč kapesného!

Cesta kolem světa

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY

1) Pořadatel

Dotykačka ČR s.r.o., se sídlem Praha 5, Plzeňská 3217/16, 150 00, IČ: 06290914, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 279594 (dále jen „Pořadatel“). Veškeré dotazy a připomínky k Soutěži můžete zasílat na e-mail: soutez@dotykacka.cz, popř. na tel.: +420 734 447 326. Pojmy používané v těchto soutěžních podmínkách se významově shodují s totožnými pojmy ve Všeobecných soutěžních podmínkách Pořadatele.

2) Termín trvání Soutěže

Soutěž CESTA KOLEM SVĚTA probíhá od 15. 02. 2017 do 31. 12. 2021.

3) Účastníci Soutěže

Účastníkem Soutěže se může stát jakákoliv fyzická osoba starší 18 let (dále jen „Soutěžící“), která splní všechny níže uvedené podmínky této Soutěže a Všeobecné soutěžní podmínky Pořadatele.

4) Podmínky účasti v Soutěži

Účastníkem Soutěže se stává Soutěžící, který zašle platný důkaz o tom, že společnost Dotykačka ČR s.r.o. je vlastněna panem Andrejem Babišem, popř. jeho příbuzným či některou z jeho společností, a to na e-mail: soutez@dotykacka.cz. Součástí e-mailu musí být důkaz (výpis zobchodního rejstříku, smlouva o převodu podílu nebo akcií apod.) a dále osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, adresa a telefonní číslo. E-mailové zprávy, které nesplňují zadání, budou automaticky mazány a budou ze Soutěže vyřazeny. Zasláním e-mailu Soutěžící souhlasí se zveřejněním zaslaného dokumentu (důkazu), jména, popř. fotografie výherce na Portálech Pořadatele (webové stránky, sociální sítě apod.). Každý Soutěžící se může Soutěže účastnit pouze jednou.

5) Zasláním e-mailu (důkazu) Soutěžící prohlašuje, že

 • získaný důkaz pořídil v souladu se zákonem a nedopustil se při jeho pořízení porušení zákona (padělání),
 • v případě zaslání důkazní fotografie či jiného audio vizuálního materiálu prohlašuje, že je autorem daného materiálu a je oprávněn poskytovat práva dalšího užití k tomuto dokumentu v neomezeném rozsahu, přičemž společnosti Dotykačka ČR s.r.o. uděluje výhradní právo k jeho dalšímu užití, a to na dobu trvání majetkových práv a pro Českou republiku,
 • na dodaných důkazech či materiálech neváznou práva třetí strany, ani s nimi nejsou porušena práva na ochranu osobnosti třetí strany. Soutěžící je povinen nahradit veškerou případnou újmu, která by vznikla Pořadateli nebo jakékoliv třetí osobě v případě, že se jakékoliv z prohlášení Soutěžícího uvedených v čl. 5 těchto soutěžních podmínek ukáže nepravdivým.

6) Ze soutěže budou vyřazeny důkazy (dokumenty), které

 • neodpovídají zadanému tématu,
 • obsahují prvky násilí či erotické prvky nebo jsou jinak v rozporu s dobrými mravy,
 • mohou poškodit dobré jméno společnosti Dotykačka ČR s.r.o.,
 • ukterých byl zjištěn podvod činedodržení jiných podmínek Soutěže.

O tom, zda odeslaný důkaz (dokument) vyhovuje podmínkám Soutěže, rozhoduje výhradně Pořadatel, a to dle svého uvážení. Pořadatel se zavazuje při takovém posouzení dodržovat ustanovení zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

7) Vyhodnocení Soutěže

Pořadatel odmění účastníka, který přinese skutečný a pravdivý důkaz o případné propojenosti pana Andreje Babiše a který bude splňovat všechny další výše uvedené podmínky soutěže, cestou kolem světa soukromým letadlem na 26 dní pro dvě osoby v hodnotě 2 000 000 Kč a kapesným ve výši 1 000 000 Kč.

8) Oznámení a předání výhry

Oznámení o výhře bude Soutěžícímu sděleno do 5 pracovních dnů od ukončení soutěže Pořadatelem, a to prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky. Cena bude poté v souladu se Všeobecnými soutěžními podmínkami Pořadatele Soutěžícímu předána osobně (respektive poukázka na tuto cenu) na některé z provozoven Pořadatele.

9) Souhlas se zpracováním osobních údajů

Zasláním e-mailu do Soutěže vyjadřuje Soutěžící svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“), Pořadatelem, nebo zpracovatelem, s nímž má Pořadatel za tímto účelem uzavřenou smlouvu. Soutěžící poskytuje svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů za účelem realizace Soutěže vyhlášené Pořadatelem na Portálech Pořadatele, průzkumu trhu, jeho analýza k nabízení výrobků a služeb a účasti na dalších reklamních a soutěžních akcích, a to na dobu 5 let ode dne účasti v Soutěži. Souhlas zahrnuje též zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky. Údaje jsou Soutěžícím poskytovány dobrovolně. Soutěžící může svůj souhlas s jejich zpracováním kdykoliv v souladu se ZOOÚ písemně odvolat na e-mailu soutez@dotykacka.cz. Soutěžící má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu v rozsahu a za podmínek stanovených v § 12 ZOOÚ a další práva vyplývající ze ZOOÚ, např. z ustanovení § 21 tohoto zákona.

10) Ostatní podmínky Soutěže

Se řídí Všeobecnými soutěžními podmínkami Pořadatele.

11) Závěrečná ustanovení

Pořadatel si vyhrazuje právo na případnou změnu a doplnění těchto soutěžních podmínek. Pořadatel si vyhrazuje právo Soutěž pozastavit, zkrátit, ukončit bez udání důvodů.

 

Co Dotykačka umí?